Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 17-CP NGÀY 7-3-1994 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Bộ Công nghiệp nặng là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các ngành cơ khí, luyện kim, điện tử - tin học, hoá chất, địa chất, mỏ và tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước.

Điều 2. - Bộ Công nghiệp nặng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ, Nghị định số 95/HĐBT ngày 25-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Chính phủ quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển tổng thể các ngành cơ khí, luyện kim, điện tử - tin học, hoá chất, điều tra địa chất, mỏ và tài nguyên khoáng sản trong phạm vi cả nước và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các vấn đề nói trên.

2. Ban hành theo thẩm quyền các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật cấp Nhà nước đối với các ngành cơ khí, luyện kim, hoá chất, điện tử - tin học và lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

3. Tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu các loại sản phẩm, nguyên vật liệu, thiết bị và công nghệ có liên quan đến các ngành do Bộ quản lý.

4. Xây dựng trình Chính phủ chính sách, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và chỉ đạo việc thực hiện chính sách, kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Nhà nước thuộc lĩnh vực Bộ phụ trách.

5. Xét duyệt hoặc tham gia xét duyệt các dự án đầu tư (kể cả các công trình hợp tác đầu tư với nước ngoài) thuộc về ngành cơ khí, luyện kim, điện tử - tin học, hoá chất, địa chất, mỏ và khoáng sản theo quy định của Chính phủ.

6. Tổ chức chỉ đạo công tác thanh tra việc thực hiện Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản và thanh tra, kiểm tra các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành luật pháp, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực do Bộ Công nghiệp nặng phụ trách.

7. Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. - Cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp nặng gồm có:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ Kế hoạch,

2. Vụ Tài chính - Kế toán,

3. Vụ Khoa học - kỹ thuật,

4. Vụ Quan hệ quốc tế,

5. Vụ Xây dựng cơ bản,

6. Vụ Tổ chức cán bộ - đào tạo,

7. Thanh tra Bộ,

8. Văn phòng Bộ,

9. Cục Quản lý tài nguyên khoáng sản Nhà nước.

2. Tổ chức sự nghiệp:

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp (nghiên cứu khoa học, đào tạo, y tế...) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 17-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng

  • Số hiệu: 17-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 07/03/1994
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Võ Văn Kiệt
  • Ngày công báo: 15/05/1994
  • Số công báo: Số 9
  • Ngày hiệu lực: 07/03/1994
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản