Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 068-TTG NGÀY 06-3-1957 THÀNH LẬP BAN THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC CẤP.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 068-TTg ngày 6-3-1957 thành lập Ban thể dục thể thao trung ương và các cấp;
Theo đề nghị của Ban thể dục thể thao trung ương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay sửa đổi các điều 2 và 8 của Nghị định số 068-TTg ngày 6-3-1957 thành lập Ban thể dục thể thao trung ương và các cấp như sau:

“Điều 2 mới – Ban thể dục thể thao trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ lãnh đạo phong trào thể dục thể thao nhân dân và thể dục thể thao quốc phòng trên toàn miền Bắc

“Điều 8 mới. – Cơ quan thường trực của Ban thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh gọi là Phòng thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh. Những Phòng này được coi như một cơ quan chuyên môn và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Uỷ ban Hành chính cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban thể dục  thể thao trung ương”.

Điều 2: - Thành phần của Ban thể dục thể thao các cấp được bổ sung thêm như sau:

- Ban thể dục thể thao trung ương: một Thứ trưởng Bộ Y tế.

- Ban thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh: một đại biểu thành đội hoặc tỉnh đội.

Điều 3: - Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế, Chánh văn phòng Thủ tướng phủ và Chủ tịch Uỷ ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố và tỉnh chịu trách nhiệm thi  hành Nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại