Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG ƯƠNG TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để đẩy mạnh và phát triển phong trào thể dục thể thao trên toàn miền Bắc;
Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Ban Thể dục thể thao trung ương trực thuộc Thủ tướng phủ.

Điều 2. – Ban Thể dục thể thao trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ lãnh đạo phong trào thể dục thể thao trên toàn miền Bắc (kể cả phong trào thể dục trong quân đội).

Điều 3. – Thành phần Ban Thể dục thể thao trung ương gồm có các vị sau đây:

- Một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Một Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

- Một Thứ trưởng Bộ Văn hóa.

- Hai đại biểu của Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Hai đại biểu của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

- Một đại biểu của quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ nhiệm và các ủy viên của Ban Thể dục thể thao trung ương sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Điều 4. – Ban Thể dục thể thao trung ương có một cơ quan thường trực để giúp việc. Cơ quan thường trực này sẽ trực thuộc Thủ tướng phủ và được coi như một Nha. Nó có nhiệm vụ chấp hành chủ trương, kế hoạch của Ban đề ra, đồng thời theo dõi, kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo phong trào thể dục thể thao ở các địa phương.

Điều 5. – Ở các Khu Hồng Quảng, Khu tự trị Thái – Mèo, các thành phố và các tỉnh sẽ thành lập mỗi nơi một Ban Thể dục thể thao trực thuộc Ủy ban Hành chính các cấp đó.

Điều 6. – Các Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh có nhiệm vụ giúp Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh lãnh đạo phong trào thể dục thể thao trong địa phương mình. Ban sẽ căn cứ vào chủ trương, chương trình hoạt động chung của Ban Thể dục thể thao trung ương và dựa vào tình hình và hoàn cảnh thực tế ở địa phương mà vạch kế hoạch thực hiện cho sát.

Điều 7. – Thành phần Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh gồm có:

- Một đại biểu Ủy ban Hành chính (Ủy viên Ủy ban Hành chính)

- Một đại biểu trong Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên.

- Một đại biểu trong Ban chấp hành Công đoàn.

- Một đại biểu của Sở hay Ty Giáo dục.

- Một đại biểu của Sở hay Ty Văn hóa.

- Một đại biểu của Sở hay Ty Y tế.

Trưởng Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh sẽ là một trong hai đại biểu của Ủy ban Hành chính và Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên khu, thành phố và tỉnh. Tùy tình hình và khối lượng công tác của từng địa phương mà sẽ cử một hoặc hai ủy viên phụ trách thường trực. Ủy viên thường trực sẽ là đại biểu của thanh niên hoặc công đoàn có chân trong Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh.

Trưởng ban và các Ủy viên của Ban Thể dục thể thao cấp nào sẽ do Ủy ban Hành chính cấp ấy ra quyết định chỉ định.

Điều 8. – Cơ quan thường trực của Ban Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh gọi là Phòng Thể dục thể thao khu, thành phố và tỉnh. Nó là một bộ phận trực thuộc Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh, và chịu sự lãnh đạo của Ủy ban Hành chính các cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban Thể dục thể thao trung ương.

Điều 9. – Các ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ và Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố và tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại