Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-TC

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Theo lời đề nghị của ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Trong khi chờ đợi một qui lệ nhất định về công hữu tài sản trong nước, thì những bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp, nay phải liệt vào công sản của nước Việt-nam để sở Trước bạ và Điền thổ Việt-nam quản trị, dưới quyền kiểm soát của ông Bộ trưởng bộ Tài chính.

Điều 2. - Việc quản trị sẽ theo thủ tục hiện hành, và lợi tức sẽ do sở Trước bạ và Điền thổ thu nộp và quỹ trung ương của quốc gia.

Điều 3. – Những khế ước cho thuê hoặc cho thầu bất động sản, do nhà binh Pháp ký kết với tư nhân trước ngày 19 tháng tám năm 1945, nay bị tiêu hủy hết và hoàn toàn vô hiệu lực bắt đầu từ ngày ký nghị định này.

Tuy nhiên, những chủ thầu hoặc chủ thuê cũ có thể xin thầu hay xin thuê lại, nhưng phải gửi đơn lại sở Giám đốc Trước bạ và Điền thổ Việt Nam ở Hà nội trong hạn một tháng kể từ ngày hôm nay. Điều kiện cho thuê lại sẽ do nha Giám đốc Trước bạ và Điền thổ ấn định. Đơn xin thầu hay thuê lại phải có tờ khế-ước cho thầu hoặc cho thuê cũ đính theo.

Nếu chủ thầu hay chủ thuê cũ không được thầu hay thuê lại nữa, thì những bất động sản sẽ cho công chúng đấu giá bỏ thầu, hoặc đem dùng vào những việc công ích, theo lời yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ và lời đề nghị của ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ.

Trong hạn một tháng kể từ ngày ký nghị định này, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các kỳ có nhiệm vụ gửi đến bộ Tài chính (sở Giám đốc Trước bạ và Điền thổ) bản thống kê các bất động sản thuộc nhà binh Pháp cũ ở trong pham-vi kỳ của mình, bản thống kê ấy sẽ nói sự tác dụng hiện thời của những bất động sản ấy, và lâm thời sẽ kèm những đề nghị về việc tác dụng nên như thế nào cho có lợi hơn.

Điều 4. – Các ông Chủ tịch, Ủy ban hành chính các kỳ, và ông Giám đốc sở Trước bạ và Điền thổ Việt Nam tùy theo nhiệm vụ, thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng