Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 143-TC-S.N.F

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BẢNG KẾ HOẠCH NỘP LỢI NHUẬN VÀ KHẤU HAO CƠ BẢN CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo Quyết định số 130-TTg ngày 04-4-1957 của Thủ tướng phủ về việc thi hành từng bước chế độ hạch toán kinh tế để tăng cường việc quản lý kinh doanh các xí nghiệp quốc doanh;
Chiếu theo Thể lệ tạm thời số 132-TTg ngày 04-4-1957 của Thủ tướng phủ về việc nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao của các xí nghiệp quốc doanh;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều độc nhất. – Nay ban hành mẫu bảng kế hoạch nộp lợi nhuận và khấu hao cơ bản của các xí nghiệp quốc doanh, theo như điều 4 của Thể lệ tạm thời số 132-TTg ngày 4-4-1957 của Thủ tướng phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Trịnh Văn Bính

 

 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

******

 

BẢNG KẾ HOẠCH NỘP TIỀN CHO DỰ TOÁN NHÀ NƯỚC TỪNG QUÝ

(Có chia ra từng tháng) của Bộ …………………

 

QUÝ THỨ….NĂM 195…

(chiếu thể lệ tạm thời số 132-TTg ngày 4-4-1957 của Thủ tướng Chính phủ về nộp tiền lợi nhuận và tiền khấu hao cơ bản của xí nghiệp quốc doanh)

 

Thứ tự

ĐƠN VỊ NỘP

Địa chỉ sở tại của đơn vị nộp tiền

TÀI KHOẢN

(Hạng)

SỐ K.H THEO BÁO CÁO CỦA BỘ

SỐ XÉT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Công quỹ

Tháng

Tháng

Tháng

Công quỹ

Tháng

Tháng

Tháng

1

Ví dụ Nhà máy dệt Nam định

Thành phố Nam định

Lợi nhuận.....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Khấu hao ....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản tài sản cố định thừa...............

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn vốn lưu động thừa...............

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu sự nghiệp..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Cộng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xí nghiệp than Hồng gay

 

                                       Cộng....

                              Tổng  cộng.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢI THÍCH

Ý KIẾN SAU KHI XÉT

Ý KIẾN SAU KHI XÉT LẠI

 


 

 

Tại …….ngày………tháng……….năm 195……

 

BỘ TRƯỞNG BỘ……….

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ BỘ………..

 

 

Tại …….ngày………tháng……….năm 195……

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ KTKT