Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-NĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP CHO QUÂN NHÂN PHỤC VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Chiếu Sắc lệnh số 121-SL ngày 11-07-1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;
Căn cứ vào bản điều lệ quy định về chính sách đối với quân nhân phục viên của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12-06-1957;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng tham mưu trưởng, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và sau khi được Hội đồng phục viên trung ương cho ý kiến và được sự thỏa thuận của Bộ Tài chính;

NGHỊ ĐỊNH;

Điều 1. – Nay quy định cụ thể những khoản trợ cấp cho quân nhân phục viên.

Điều 2. - Mỗi quân nhân phục viên về địa phương được hưởng một khoản trợ cấp về sản xuất là 100.000đ (mười vạn đồng).

Điều 3. - Mỗi quân nhân phục viên, tùy theo thời hạn tòng quân nhiều hay ít, được hưởng một khoản trợ cấp về thâm niên như sau:

- Nhập ngũ trong thời gian từ 18-08-1945 trở về trước thì mỗi tháng tại ngũ được cấp 2.400 đồng.

- Nhập ngũ từ 19-08-1954 đến 19-07-1954 thì mỗi tháng tại ngũ được cấp 1.200 đồng.

- Nhập ngũ từ 20-07-1954 về sau thì mỗi tháng tại ngũ được cấp 400 đồng.

Số ngày lẻ chưa đủ 30 ngày cũng được tính là một tháng.

Điều 4. - Trợ cấp về chức vụ cho quân nhân phục viên ấn định như sau:

- Tiểu đội phó : 20.000 đồng.

- Tiểu đội trưởng : 25.000 đồng

- Trung đội phó : 30.000 đồng

- Trung đội trưởng : 35.000 đồng

- Đại đội phó : 40.000 đồng

- Đại đội trưởng : 45.000 đồng

- Tiểu đoàn phó : 50.000 đồng

Từ tiểu đoàn phó trở lên, cứ lên mỗi cấp thì trợ cấp được tăng 10.000 đồng (một vạn đồng).

Những chiến sĩ từ 5 tuổi quân trở lên được hưởng trợ cấp chức vụ như tiểu đội phó.

Điều 5. – Những quân nhân phục viên sức khỏe còn kém hoặc còn mắc bệnh kinh niên chữa lâu khỏi, được y sĩ chứng nhận là cần được điều dưỡng, ngoài những khoản trợ cấp nói ở điều 2, 3, 4 được hưởng thêm một khoản trợ cấp điều dưỡng từ 1 đến 6 tháng sinh hoạt phí theo tiêu chuẩn quân nhân đó đang hưởng khi còn ở trong quân đội, hoặc một khoảng trợ cấp hàng tháng là 12.000đ (một vạn hai nghìn đồng) trong thời gian từ 1 đến 2 năm.

Điều 6. – Các thứ chăn, màn, áo ấm, được đổi trước niên hạn 6 tháng.

Điều 7. – Đối với những quân nhân phạm kỷ luật bị tước quân tịch và bị khai trừ ra khỏi quân đội, thì không được hưởng những quyền lợi như quân nhân phục viên mà chỉ được cấp:

- Một khoản trợ cấp về sản xuất nói ở điều 2.

- Tiền tàu xe, tiền ăn trong những ngày đi đường.

- Được mang theo quân trang và những giấy tờ cần thiết.

Điều 8. - Nghị định này thay thế cho tất cả các nghị định trước về vấn đề trợ cấp đối với quân nhân phục viên và bắt đầu thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1957.

Điều 9. – Các đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục cán bộ và Chủ nhiệm Tổng cục hậu cần chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Anh