Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-VH/NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠM THỜI CỦA CÔNG NHÂN NGHỀ IN VÀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN VÀ NHÂN VIÊN NGÀNH IN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ nghị định số 182-TTg ngày 7-4-1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tiền lương cho khu vực sản xuất;
Theo yêu cầu và tính chất sản xuất, trình độ kỹ thuật của công nhân nghề in hiện nay;
Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản tiêu chuẩn kỹ thuật tạm thời của công nhân nghề in để sắp xếp cho công nhân Nhà máy in Tiến bộ và những nơi có công nhân sử dụng máy in nằm, in đứng.

Điều 2. Nay đặt một thang lương 8 bậc để sắp xếp cho những công nhân nghề in làm việc trong Nhà máy in Tiến bộ và các xưởng in của địa phương có công nhân sử dụng máy in nằm, in đứng (Thang lương 8 bậc kèm theo nghị định này).

Ngoài số công nhân kỹ thuật xếp vào thang lương nói trên, những cán bộ công nhân viên làm công tác hành chính quản lý xí nghiệp sẽ sắp xếp vào thang lương chung 16 bậc của cán bộ nhân viên hành chính quản lý xí nghiệp.

Điều 3. Tiền công của công nhân làm khoán (ngoài biên chế) sẽ trả theo sản phẩm (có quy định riêng)

Công nhân công nhật và lao động không chuyên nghiệp sẽ tùy theo lao động nặng nhẹ mà định mức lương theo giá công của Ủy ban Hành chính địa phương quy định.

Điều 4. Khoản phụ cấp thường xuyên về hao mòn sức khỏe tại nghị định số 119 ngày 30-4-1954 và thông tư số 3-P3 ngày 29-11-1956 của Bộ Lao động nay không áp dụng nữa đối với các loại việc ở Nhà máy in Tiến bộ.

Điều 5. Bản tiêu chuẩn kỹ thuật nghề in do Bộ Lao động ban hành năm 1955 và các thang lương dừng từ ngày 1-7-1955 nay không áp dụng nữa đối với những người được hưởng chế độ lương mới quy định trong nghị định này.

Điều 6. Nghị định này thi hành từ ngày 1-3-1958 khi thi hành nghị định này những người đã xếp vào thang lương mới mà mức lương thấp hơn mức lương cũ sẽ được hưởng khoản tiền chênh lệch.

Điều 7. Các ông Chánh Phó văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bộ, Ban Giám đốc Nhà máy in Tiến bộ thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

 

 
Hoàng Minh Giám

 

THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN NGHỀ IN GỒM CÓ 8 BẬC

BẬC

MỨC LƯƠNG THÁNG

8

80.000đ

7

70.800

6

62.600

5

55.400

4

49.00

3

43.400

2

38.400

1

34.000