Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-NĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH NGÀY THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 372-NĐ NGÀY 11-11-1957 SỬA ĐỔI HAI ĐIỀU 36 VÀ 37 CỦA BẢN QUY ĐỊNH CẢNG PHÍ.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 64-NĐ ngày 23-3-1957 quy định các khoản phí thu ở 3 cảng Hải phòng, Hòn gay và Cẩm phả;
Căn cứ Nghị định số 372-NĐ ngày 11-11-1957 sửa đổi 2 điều 36 và 37 của bản quy định Cảng phí;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Cục đường thủy,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Ngày thi hành Nghị định số 372-NĐ ngày 11-11-1957 trước định là 16 tháng 11 năm 1957 nay lui lại.

- 20-11-1957 đối với cảng Hải phòng.

- 24-11-1957 đối với hai cảng Hòn gay và Cẩm phả.

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Vụ trưởng Vụ Tài vụ và Giám đốc Cục đường thủy chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 


Lê Dung