Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI BẢNG THUẾ BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều lệ số 512-TTg ngày 16-04-1955 về quản lý ngoại thương;
Căn cứ Nghị định số 429-TTg ngày 23-12-1954 ban hành thuế biểu thuế nhập khẩu;
Căn cứ đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp;

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. – Nay sửa đổi bảng thuế biểu thuế xuất nhập khẩu đính theo Nghị định số 429-TTg ngày 23-12-1954 như sau:
 

CHƯƠNG, MỤC SỐ HIỆU

THUẾ SUẤT CŨ

THUẾ XUẤT MỚI

Phổ thông

Tối thiểu

Phổ thông

Tối thiểu

Chương VIII, mục 32, số hiệu 148
- Phốt phát và các phân hóa học

 

 

40

 

 

10

 

 

20

 

 

Miễn

 
Điều 2. – Nghị định này thi hành kể từ ngày công bố.
Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng