Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 11/2007/L-CTN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

  • Số hiệu: 11/2007/L-CTN
  • Loại văn bản: Lệnh
  • Ngày ban hành: 05/12/2007
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Nguyễn Minh Triết
  • Ngày công báo: 13/01/2008
  • Số công báo: Từ số 27 đến số 28
  • Ngày hiệu lực: 05/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản