Thủ tục hành chính: Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội - Tuyên Quang

Thông tin thủ tục hành chính Lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội - Tuyên Quang

Số hồ sơ: T-TQU-239697-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ sở bảo trợ xã hội các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ sở bảo trợ xã hội
Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội. Các thủ tục, hồ sơ phải hoàn thiện trong 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đối tượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận đối tượng của Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng