Thủ tục hành chính: Kiểm tra, xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010 - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-152283-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng