Thủ tục hành chính: Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-031008-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên Bản kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng