Thủ tục hành chính: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS390
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Công Thương hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (đối với công trình cấp III và cấp IV) hoặc 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II) kể từ khi nhận được Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình và các hồ sơ, tài liệu liên quan.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng