Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS578
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Thủy sản, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc. Chi cục Thủy sản xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trong đó thông báo về nội dung kiểm tra, thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra chất lượng. Thời gian kiểm tra cụ thể theo đăng ký của tổ chức, cá nhân. Sau khi có kết quả kiểm tra (không quá 01 ngày làm việc) Chi cục Thủy sản có văn bản thông báo về chất lượng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng