Thủ tục hành chính: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa lần đầu - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa lần đầu - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-238638-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Đăng kiểm thủy nội địa Cà Mau
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Đăng kiểm thủy nội địa Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Đăng kiểm thủy nội địa Cà Mau
Thời hạn giải quyết: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng