Thủ tục hành chính: Khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Khen thưởng thành tích cống hiến lâu dài trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-124692-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cấp nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể về thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Huân chương, Huy chương
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng