Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Khen tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Khen tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-066700-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng