Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG, NGÀY 25/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Viết tắt là Chỉ thị số 21), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21 đến các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Nhân dân để chủ động phòng, chống có hiệu quả tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

2. Sử dụng đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước để phát huy hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kết hợp với huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; hạn chế không để nảy sinh các tổ chức, đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các chương trình, chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của tổ chức, cá nhân.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong Nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng...; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đất đai, bất động sản, chứng khoáng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Công an tỉnh

- Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tham mưu, kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục.

- Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tập trung điều tra, khởi tố, xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản để răn đe và phòng ngừa chung.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm nói chung, phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nâng cao năng lực điều tra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài.

b) Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập.

- Quán triệt công chứng viên, người thực hiện chứng thực, thừa phát lại tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

c) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, đúng quy định về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng để người dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, thuê bao di động, thuê bao internet, loại bỏ “sim rác”. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, internet lưu giữ đầy đủ, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên hạ tầng mạng, không cung cấp dịch vụ có nội dung lừa đảo; chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người sử dụng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý, giám sát các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân có hành vi huy động vốn, đầu tư trái phép, đổi tiền qua trung gian, quảng cáo mua bán hàng hóa, dịch vụ mua hộ hàng hóa, giới thiệu, quảng cáo đăng tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, xuất bản phẩm, quảng cáo... tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

d) Sở Công Thương

- Thường xuyên kiểm tra về nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát thương mại điện tử, phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp các sở, ban, ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Công ty tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

e) Sở Tài chính

- Chủ động phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đặc biệt là giao dịch kinh doanh trên không gian mạng...; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phối hợp với Công an tỉnh lập dự toán, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ tài chính, phương tiện cho Công an tỉnh trong thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực được phân công như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài; các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; các hoạt động du lịch, quảng cáo...

h) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, du học sinh, người lao động trong nước và nước ngoài; thông tin công khai, rộng rãi cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực, như: Hoạt động dịch vụ việc làm, du học, hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, học tập ở nước ngoài.

i) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định đối với việc ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, tiên tiến, bảo đảm chặt chẽ, an toàn; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động như cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền...

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan, ngành liên quan trong công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

k) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

l) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng các cấp trong quá trình từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên, người lao động; đẩy mạnh các giải pháp phối hợp thực hiện Đề án vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng Diễn đàn “Quần chúng Nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Có chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

n) UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Có chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn ANTT. Vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng; chỉ đạo lực lượng Công an ở cơ sở tổ chức Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại các địa phương.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện các Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; Đề án xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp, các thông tin có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

b) Giao Công an tỉnh: chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C02 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan: Công an, Quân sự, Biên phòng, VKSND, TAND, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, Cục Hải quan Quảng Ngãi, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv253.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính