Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRUNG HẠN TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch Thông tin đối ngoại trung hạn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2017 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa tỉnh Hà Giang với các cơ quan Trung ương nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại; nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và của Hà Giang nói riêng trên thế giới.

Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội, các cán bộ chuyên trách về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

2. Yêu cầu:

Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ hiệu quả chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam; giúp mở rộng giao lưu hiểu biết giữa tỉnh Hà Giang với các đối tác quốc tế, cung cấp thông tin chính thống, góp phần giới thiệu quảng bá, tạo ấn tượng, hình ảnh tích cực về mảnh đất, con người Hà Giang và thực hiện triển khai hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng thời, phải được triển khai, quán triệt một cách chủ động, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh, đảm bảo nội dung hoạt động được thực hiện hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của tỉnh đồng thời đảm bảo nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và ban hành các văn bản của tỉnh về thông tin đối ngoại, bao gồm: Các văn bản quản lý, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại; Kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm; Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang hàng năm và giai đoạn 2015 - 2017

- Thời gian thực hiện: 2015-2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố.

2. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu, quảng bá về tỉnh Hà Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

- Thời gian thực hiện: 2015-2017.

+ Sở Ngoại vụ chủ trì: Xây dựng bản tin “Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Giang” bằng 2 thứ tiếng (Việt - Anh) phát hành thường kỳ 01 số/1 tháng giới thiệu chủ trương, đường lối, chính sách, hình ảnh, con người, các hoạt động đối ngoại, các thành tựu trong các lĩnh vực phát triển của tỉnh Hà Giang.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: Tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá về Văn hóa, du lịch.

+ Trung tâm xúc tiến và Đầu tư tỉnh chủ trì: Tài liệu, ấn phẩm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư.

+ Sở Công thương chủ trì: Tài liệu, ấn phẩm xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố.

3. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, các diễn đàn song phương và đa phương trong giai đoạn 2015-2017

- Thời gian thực hiện: 2015-2017.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Tổ chức các hoạt động thông tin nhằm thu hút các nguồn vốn ODA, FDI, NGO phục vụ phát triển; gắn các hoạt động kinh tế với thông tin đối ngoại.

+ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì: Tổ chức tham gia các hoạt động, hội nghị xúc tiến đầu tư.

+ Sở Công thương chủ trì: Tổ chức tham gia các hội nghị, hội thảo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa dịch vụ của địa phương ra nước ngoài.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện thành phố.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ chuyên trách, lãnh đạo chủ chốt, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT),Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các đơn vị liên quan.

5. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua việc xây dựng các chương trình, lễ hội văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn Hà Giang tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước.

- Thời gian thực hiện: 2015-2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh.

6. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: 2015-2017.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương xây dựng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình đối ngoại giới thiệu về tỉnh Hà Giang.

- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường lượng thông tin đối ngoại trên báo in, báo Hà Giang điện tử; trên sóng phát thanh, sóng truyền hình tỉnh.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại, phát huy vai trò của Cổng thông tin điện tử trong hoạt động thông tin đối ngoại.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.

7. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của tỉnh.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành để tăng cường hiệu quả quảng bá hình ảnh của tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin đa phương tiện như hình ảnh tĩnh và đồ họa, hình ảnh động và các chương trình tương tác, video, văn bản...

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2017 được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật ngân sách và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, các đơn vị được giao chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung, kinh phí hàng năm triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và gửi về Sở Thông tin - Truyền thông trước ngày 15/08 hằng năm để tổng hợp.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, cân đối dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo kế hoạch đảm bảo triển khai các hoạt động được phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại đảm bảo hiệu quả; Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Chủ động cung cấp thông tin quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho các cơ quan báo chí.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trung hạn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 - 2017, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- BCH Bộ Biên phòng; BCH Quân sự tỉnh; Công an tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông