Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (sau đây viết tắt là QCDC) năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

- Tăng cường mở rộng dân chủ, coi trọng dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong tổ chức thực hiện QCDC ở các lĩnh vực.

- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện QCDC ở cơ sở phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định dân chủ ở cơ sở phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở để giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy đảng, chính quyền

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện QCDC trong phạm vi lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên.

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung các văn bản về thực hiện QCDC như: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong giai đoạn hiện nay” và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện QCDC... một cách đồng bộ, hiệu quả phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, nhất là ở cấp xã để nắm tình hình nhân dân. Qua đó, chỉ đạo giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, kiến nghị, đề xuất của người dân ngay từ cơ sở, tránh để xảy ra bức xúc và tạo thành điểm nóng.

- Đa dạng hóa, lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục là việc nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ, năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở phải được cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm, nhất là việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, đơn thư khiếu kiện của nhân dân, các vụ việc kéo dài.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, kịp thời chấn chỉnh những địa phương chưa nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở; chú trọng phát hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, biểu dương kịp thời để tạo hiệu ứng tốt, tính lan tỏa, nhân rộng trên các lĩnh vực trọng tâm là lĩnh vực cải cách hành chính.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện QCDC ở cơ sở

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng gắn vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo đối với lĩnh vực phụ trách; xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với từng loại hình cơ sở.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; cán bộ, công chức được phân công phụ trách, theo dõi thực hiện QCDC ở cơ sở các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngày càng đi vào thực chất, nhất là những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở được ít nhất 50% đơn vị đầu mối trực thuộc trở lên. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

4. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, đảm bảo thực chất, hiệu quả theo quy định của pháp luật

- Đối với xã, phường, thị trấn (theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11): Tập trung tuyên truyền đầy đủ, công khai các chủ trương, chính sách, nhất là chính sách mới tới người dân; tổ chức thực hiện dân chủ, công khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách, đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn, tổ chức trưng cầu ý kiến của nhân dân khi cần thiết; dân chủ, thống nhất trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập, ghép đơn vị thôn, tổ dân phố, sắp xếp lại cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính cấp xã mới; dân chủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; nâng cao tinh thần, thái độ, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” ở các địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đến giao dịch, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Phát huy vai trò của Trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng dân phố trong thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, với việc thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện thông qua việc phát huy vai trò, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trong giám sát, tham gia ý kiến đối với việc triển khai nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện nghiêm túc, chất lượng các quy định về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm tình hình nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc tồn tại hoặc mới phát sinh (theo Quy định số 2905-QĐ/TU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 213-QĐ/TU, Quyết định số 214-QĐ/TU ngày 01/03/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quy định về việc cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...).

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Xây dựng quy chế cụ thể để phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể tham gia trực tiếp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP): Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ dân chủ trong hoạt động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo theo quy định; ban hành các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng trong công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng, trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, tài sản công; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tạo sự chuyển biến ngay trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng và ban hành các chính sách mới; nghiêm túc phê bình các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu không thực hiện tốt các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục cụ thể hóa các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ để tổ chức thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

- Tăng cường các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, phường, thị trấn, tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư; tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ Kế hoạch này xây dựng nội dung kế hoạch, thời gian tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 01/3/2020 để tổng hợp theo dõi.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện QCDC cơ sở ở các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở của các cơ quan, đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 15/5/2020 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15/11/2020 đối với báo cáo năm).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy đối với đơn vị chưa có TDOffice)
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- BCĐ thực hiện QCDC và phong trào “Dân vận khéo” tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng