Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 19/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG TÌNH HÌNH MỚI; TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc cho, nhận con nuôi, nhất là cán bộ, công chức làm công tác nuôi con nuôi tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi, theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định trách nhiệm gắn với nội dung công việc và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và con nuôi có yếu tố nước ngoài; theo đúng quy định của pháp luật nuôi con nuôi;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc tham mưu giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung

a) Trên cơ sở nội dung Công ước Lahay số 33, Luật Nuôi con nuôi, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết nuôi con nuôi.

b) Tiến hành rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, chính sách hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi.

c) Bố trí và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho công chức làm công tác nuôi con nuôi.

2. Nhiệm vụ

a) Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế;

- Rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, chính sách hiện hành;

- Tăng cường công tác tập huấn và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác giải quyết việc nuôi con nuôi cho công chức làm công tác nuôi con nuôi của các xã, phường, thị trấn.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và khoản 1, khoản 2, Điều 6, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; về các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên;

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật;

- Thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

c) Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, theo quy định.

d) Công an tỉnh

Phối hợp, chỉ đạo việc thực hiện xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi theo quy định tại khoản 1, Điều 33, Luật Nuôi con nuôi.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật nuôi con nuôi;

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác nuôi con nuôi tại địa phương theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác Thương binh - Xã hội ở cấp xã, thực hiện đúng quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan triển khai, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc báo cáo đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ động tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ quan đơn vị cấp dưới ở địa phương và cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý;

- Hàng năm có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm d, mục 2, phần II Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn;

Quá trình thực hiện Kế hoạch này, các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có), các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh,30b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang