Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh (Sở Tư pháp tham mưu thực hiện); Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu tìm gia đình thay thế

Việc đánh giá và lập danh sách đảm bảo việc giải quyết hồ sơ trẻ em làm con nuôi theo nguyên tắc “chỉ cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài khi không thể tìm được gia đình thay thế ở trong nước” và quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi; Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Rà soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn năng lực các cơ sở bảo trợ xã hội và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND-HC ngày 5/11/2014 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài chính; Công an Tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Tăng cường theo dõi, giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai minh bạch và đúng pháp luật. Đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền cơ sở nuôi dưỡng trẻ có những hành vi tiếp nhận và sử dụng trái pháp luật các khoản kinh phí hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ và đột xuất.

8. Thực hiện các biện pháp thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống trong cộng đồng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Bảo đảm kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục I Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 15 tháng 11 để báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Mục I Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để tổng hợp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Nuôi con nuôi - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở : Tư pháp, Lao động, thương binh và xã hội, Y tế, Tài chính; Công an Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu