Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Hệ thống du lịch thông minh nhằm giải quyết và đáp ứng các nhu cầu tất yếu của khách du lịch, doanh nghiệp, và cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch hiện nay. Thông qua Hệ thống du lịch thông minh tăng tính kết nối, sự tương tác giữa các đối tượng liên quan tới hoạt động du lịch, sẵn sàng cho phát triển du lịch thông minh từ đó nắm bắt các xu hướng và đề ra các giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện, đáp ứng yêu cầu của hoạt động du lịch trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 theo đúng tiến độ.

Đề ra lộ trình cụ thể xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh trong đó trọng tâm là Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số về du lịch tỉnh Lạng Sơn, hoàn thiện tính năng, cho phép hiển thị chi tiết thông tin của các điểm đến với hệ thống ký hiệu và chú thích rõ ràng, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin du lịch nhằm phát huy tối đa hiệu quả phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Số hóa cơ sở dữ liệu du lịch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, cập nhật, chia sẻ dữ liệu góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, phù hợp với xu thế phát triển du lịch trong thời đại công nghệ số.

2. Yêu cầu

Xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh phải phù hợp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sử dụng của du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch; phải đảm bảo tiện ích, hiệu quả, thống nhất, tính liên thông và đồng bộ cao.

Triển khai xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 phải gắn với nhiệm vụ của Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 2.0 và chương trình, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hằng năm của tỉnh.

Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện phát triển hệ thống du lịch thông minh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoạt động tuyên truyền và tập huấn, hướng dẫn khai thác Hệ thống du lịch thông minh, thúc đẩy phát triển, ứng dụng tiện ích thông minh trong hoạt động du lịch

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết được các tiện tích của dịch vụ du lịch thông minh và tích cực tham gia ứng dụng đối với hệ thống này.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng, nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành, khai thác hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn.

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống du lịch thông minh và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc quản lý, cập nhật dữ liệu.

2. Triển khai Hệ thống phần mềm du lịch thông minh

- Phát triển hệ thống thông tin quản lý du lịch: quản lý cơ sở lưu trú và homestay; quản lý các đơn vị lữ hành; quản lý điểm du lịch; quản lý các sản phẩm du lịch; quản lý các khu, điểm du lịch; quản lý các chương trình quảng bá xúc tiến; quản trị hệ thống; ứng dụng dành cho du khách; ứng dụng dành cho doanh nghiệp; ứng dụng dịch vụ cung cấp dữ liệu và báo cáo cho nhà quản lý; thu thập số liệu về hướng dẫn viên du lịch, cơ sở lưu trú, các đơn vị lữ hành, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch; cập nhật các cơ sở dữ liệu vào phần mềm.

- Xây dựng hệ thống KPI du lịch: xác định các KPI (các chỉ tiêu quản lý chất lượng) cho ngành du lịch phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Triển khai Trang thông tin điện tử du lịch là một Trang thành phần trong Cổng thông tin điện tử của tỉnh: cung cấp cho du khách về điểm hấp dẫn, hoạt động, sự kiện, thông tin về các món ăn đặc sản, nhà hàng, thông tin về các dịch vụ, khách sạn, tour du lịch, dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin dạng 360 độ, hỗ trợ du khách theo ngữ cảnh (chatbot); Các dịch vụ: đặt khách sạn trực tuyến, những dịch vụ ưu đãi, coupon, voucher cho các sản phẩm du lịch; tra cứu thông tin liên quan đến pháp lý và quy định của pháp luật; du khách có thể nhận xét, phản hồi các thông tin dịch vụ qua cổng thông tin, mua sắm sản phẩm du lịch trên Cổng; doanh nghiệp có thể bán hàng trên cổng; tích hợp bản đồ số thông minh; đồng bộ cơ sở dữ liệu với các ứng dụng đặt phòng trực tuyến trong tỉnh (tripadvisor, traveloka…).

- Phát triển phân hệ mobile du lịch là một thành phần trong App chung của tỉnh: cung cấp cho du khách về điểm hấp dẫn, hoạt động, sự kiện, thông tin về các món ăn đặc sản, nhà hàng, thông tin về các dịch vụ, khách sạn, tour du lịch, dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin dạng 360 độ, hỗ trợ du khách theo ngữ cảnh (chatbot); các dịch vụ: đặt khách sạn trực tuyến; những dịch vụ ưu đãi, coupon, voucher cho các sản phẩm du lịch; tra cứu thông tin liên quan đến pháp lý và quy định của pháp luật; du khách có thể nhận xét, phản hồi các thông tin dịch vụ, mua sắm sản phẩm du lịch trên ứng dụng.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, chỉnh lý thông tin du lịch Lạng Sơn

Xây dựng, cập nhật, chỉnh lý nội dung, thông tin mới gồm cơ sở dữ liệu về các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn, các địa điểm du lịch, các thông tin sự kiện văn hóa, du lịch... cần phải được ưu tiên thực hiện trước tiên. Việc cập nhật, chỉnh lý các nội dung cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo tính mới, dữ liệu khi cung cấp cho khách du lịch đầy đủ, chính xác. Đồng thời, trên cơ sở đã đầy đủ thông tin, có thể xây dựng được các tour du lịch nhằm thu hút khách du lịch lưu trú lại địa phương.

4. Xây dựng Hệ thống tham quan thực tại ảo (số hóa 3D) các danh lam, thắng cảnh

Xây dựng hệ thống tham quan thực tại ảo (3D), cho phép du khách thăm quan các địa điểm thông qua công nghệ thực tại ảo, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách đối với các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng các dữ liệu 3D đối với các danh lam, thắng cảnh của tỉnh Lạng Sơn, dữ liệu 3D cho phép du khách trải nghiệm những góc nhìn khác nhau theo 3 chiều không gian mà dữ liệu 2D (ảnh, video) không thể thực hiện được, tạo ra sự mới lạ trong cách thức cũng như trải nghiệm của du khách.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

- Căn cứ kinh phí được duyệt, lựa chọn các nội dung để triển khai cụ thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

1.1. Giai đoạn 2021-2022

* Năm 2021:

- Xây dựng đề cương và dự toán chi tiết, lập dự án “Xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn” sau khi được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

- Ban hành kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn.

- Thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ theo dự án đã được phê duyệt.

- Đơn vị trúng thầu tổ chức triển khai xây dựng Hệ thống du lịch thông minh (cụ thể: triển khai xây dựng và vận hành hệ thống phần mềm du lịch thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, chỉnh lý thông tin du lịch Lạng Sơn; Xây dựng Hệ thống tham quan thực tại ảo (số hóa 3D) tại 9 điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.)

* Năm 2022:

- Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn; bố trí nhân sự để vận hành Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn.

- Hoàn thành các hạng mục mở rộng, nâng cao và kết nối hệ thống du lịch thông minh, chính thức nghiệm thu, hoàn thành đưa vào vận hành, quản lý, khai thác hệ thống phần mềm du lịch thông minh.

- Tiếp tục xây dựng Hệ thống tham quan thực tại ảo (số hóa 3D) tại 12 điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

1.2. Giai đoạn 2: từ năm 2023 - 2025

- Tiếp tục duy trì hệ thống phần mềm du lịch thông minh.

- Tiếp tục nâng cấp, chỉnh sửa và duy trì xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, chỉnh lý thông tin du lịch Lạng Sơn.

- Thực hiện số hóa 3D tại 10 điểm du lịch, danh lam, thắng cảnh mới trong năm 2023. Đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cấp Hệ thống tham quan thực tại ảo trong các năm tiếp theo.

- Nghiệm thu, hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 2023 - 2025

(Có danh mục lộ trình xây dựng số hóa 3D các điểm du lịch tại Phụ lục kèm theo)

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Lập dự án xây dựng và phát triển Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. Chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thu thập, cập nhật dữ liệu, đăng tải dữ liệu, vận hành, khai thác, quản lý hệ thống du lịch thông minh; chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc liên quan đến việc vận hành, khai thác, quản lý hệ thống du lịch thông minh của tỉnh.

Hàng năm lập dự toán ngân sách cho việc triển khai Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chủ trì, phối hợp đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ tổ chức các hoạt động, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT trong phát triển du lịch cho cán bộ công chức, viên chức trong ngành và các doanh nghiệp.

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn tuyên truyền về các dịch vụ du lịch thông minh để người dân và doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và sử dụng.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng các tính năng chia sẻ dữ liệu, phục vụ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước. Thực hiện giám sát, đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống du lịch thông minh.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về dịch vụ du lịch thông minh đến với người dân và doanh nghiệp.

2.3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho việc lập, thực hiện dự án Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện Kế hoạch này theo từng năm.

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.4. Các sở, ban, ngành

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu, số liệu liên quan để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2.5. UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức rà soát các khu điểm du lịch, các khách sạn, nhà hàng, điểm vui chơi giải trí thuộc địa bàn quản lý để cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu vào Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh.

2.6. Đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai tới các cá nhân, đơn vị doanh nghiệp hội viên trong việc cung cấp dữ liệu, khai thác ứng dụng của Hệ thống du lịch thông minh một cách hiệu quả.

Vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, các huyện, thành phố cung cấp dịch vụ, sản phẩm, hình ảnh… theo đúng mẫu biểu đảm bảo tính chính xác, chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy chế sử dụng Hệ thống du lịch thông minh của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh;
- Các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX(NNK).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên