Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/KH-UBND

Lai Châu, ngày 9 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử; Công văn số 1250/VPCP - KSTT ngày 25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Nhằm phát huy thực hiện tốt chức năng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; giúp cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công Chứng thực điện tử; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc cung cấp dịch vụ công.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung, công việc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện dịch vụ Chứng thực bảo sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Đảm bảo đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh có tần suất phát sinh hồ sơ.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tổ chức tuyên truyền về dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Cơ quan thực hiện:

+ Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh;

+ Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị truyền thông cụ thể về thời lượng, số lượng tin bài.

+ Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã bằng các hình thức phù hợp của cơ quan, đơn vị, địa phương mình việc thực hiện việc tuyên tuyền, cung cấp thông tin về dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức rà soát, đảm bảo các điều kiện trang thiết bị cần thiết (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy scan văn bản,…) và phân công cán bộ, công chức (Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện tiếp nhận, xử lý dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3. Tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (phải đảm bảo đủ điều kiện).

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, khi phát sinh hồ sơ yêu cầu

4. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Cơ quan tổ chức: Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện kiểm tra; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này

- Tổ chức thực hiện kiểm tra:

+ Cơ quan đầu mối: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đột xuất hoặc lồng ghép với kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp, công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo:

+ Cơ quan thực hiện báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Cơ quan tổng hợp: Sở Tư pháp.

* Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng quý, 06 tháng, năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ nêu tại Mục II của Kế hoạch này, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đạt tối thiểu 35 % số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện và thường xuyên có tần suất phát sinh hồ sơ nhiều.

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng, các điều kiện cơ sở vật chất (hạ tầng mạng, chứng thư số, máy scan văn bản,…) và bố trí, phân công cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo tính ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải