Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm, thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021; UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh (sau đây gọi tắt là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng về lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực của tỉnh và các địa phương (sau đây gọi tắt là thông tin Cầu lao động).

2. Yêu cầu

- Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào sổ ghi chép thông tin phần Cung và phần Cầu lao động (sau đây gọi là Sổ ghi chép). Việc ghi chép thông tin Cung, Cầu lao động đảm bảo khách quan, trung thực, đúng sự thật không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào Sổ ghi chép.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu.

- Người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp trung thực, đầy đủ các thông tin theo quy định.

II. GHI CHÉP, CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG VỀ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG

1. Thu thập, ghi chép cập nhật thông tin về Cung lao động

a) Đối tượng thu thập: là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

b) Phạm vi thu thập thông tin: Việc thu thập thông tin được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh. Thực hiện ghi chép, cập nhật biến động thông tin tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

c) Nội dung thu thập, cập nhật thông tin

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

d) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7/2021.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7/2021 đến 30/7/2021.

đ) Phương thức thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nội dung sau:

+ Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cung lao động). Sau đó, những hộ có biến động thông tin hoặc phát sinh mới được ghi chép lại sang biểu cập nhật thông tin thay đổi (A3).

+ Nộp biểu cập nhật thông tin thay đổi (A3) (sổ Cung lao động nếu được yêu cầu) phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động;

+ Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương;

+ Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của tỉnh Quảng Bình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

2. Thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin biến động về Cầu lao động

a) Đối tượng thu thập: là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

b) Phạm vi thu thập thông tin: 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

c) Nội dung thu thập

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

d) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7/2021.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7/2021 đến 30/7/2021.

đ) Phương thức thực hiện

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện tại địa phương vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động; nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động.

+ Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh.

+ Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của tỉnh Quảng Bình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021.

III. LƯU TRỮ, QUẢN LÝ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Lưu trữ thông tin thị trường lao động

- Ủy ban nhân dân cấp xã lưu trữ sổ Cung lao động.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện lưu trữ sổ Cầu lao động và các báo cáo về thông tin thị trường lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, quản lý thông tin thị trường lao động tại địa phương và chuyển tải dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia đặt tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ.

2. Quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động

- Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương; quản trị, điều hành hoạt động của hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 được đảm bảo từ nguồn kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh.

- Ngoài kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ở trên, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí bổ sung kinh phí địa phương để triển khai có hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin Cung - Cầu năm 2021 trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo đúng nội dung tại Kế hoạch này.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan về nghiệp vụ ghi chép và tổng hợp báo cáo biến động cung, cầu lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; in sổ ghi chép Cầu lao động phát cho đơn vị thực hiện ghi chép biến động năm 2021.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thực hiện nhận bàn giao kết quả thu thập, cập nhật biến động, xử lý thông tin trên phiếu, triển khai công tác nhập thông tin Cung - Cầu lao động vào phần mềm đúng tiến độ; chuyển tải dữ liệu lao động của tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo quy định của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kiểm tra, giám sát việc cập nhật Sổ ghi chép, đôn đốc tiến độ điều tra, tiến độ bàn giao phiếu và theo dõi quá trình cập nhật, xử lý thông tin tại các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn, tổ chức cập nhật thông tin của các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đảm bảo chất lượng, chính xác và tổng hợp phiếu cập nhật thông tin theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bàn giao phiếu, nhập tin và các thông tin liên quan.

- Lưu trữ, quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp, lưu trữ và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được phân công.

- Có trách nhiệm tổng hợp biểu biến động phần Cung lao động của các xã, phường, thị trấn và nộp toàn bộ phiếu và các biểu mẫu ghi chép, biểu báo cáo kết quả thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2021 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng tiến độ.

- Căn cứ nguồn kinh phí đã được cấp và kinh phí bổ sung từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chi đúng nội dung, đúng định mức và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, lưu trữ sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; bố trí lực lượng có năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác tham gia ghi chép, cập nhật thông tin; Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành có liên quan triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục Việc làm;
- PCT UBND tỉnh Hồ An Phong;
- Các Sở: Lao động - TB&XH; Tài chính, Kế hoạch - Đầu Tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Phòng LĐTBXH huyện, thị xã và thành phố;
- Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh;
- Lưu: VT, NCVX
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ An Phong