Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/KH-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP BIẾN ĐỘNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực; đề xuất các chính sách về lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động (gọi chung là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; tiền lương, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực (gọi chung là thông tin Cầu lao động).

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.

2. Yêu cầu:

Việc thu thập, tổng hợp, ghi chép thông tin Cung, Cầu lao động phải đảm bảo khách quan, trung thực, không điền thông tin sai lệch hoặc thông tin không đảm bảo độ chính xác vào sổ ghi chép.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi:

- Tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú trên địa bàn tỉnh (gọi chung là hộ gia đình).

- Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Đối tượng thu thập thông tin:

a) Đối tượng thu thập biến động thông tin về Cung lao động: Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động: Tất cả doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

III. THỜI ĐIỂM, HÌNH THỨC THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN

1. Thời điểm cập nhật thông tin:

- Thời điểm thu thập: Từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2021.

- Thời gian thu thập thông tin: 30 ngày, bắt đầu từ thời điểm thu thập.

2. Hình thức thu thập thông tin:

- Phần Cung lao động: Thông tin biến động được thu thập dưới hình thức ghi chép bổ sung vào Sổ ghi chép thông tin phần Cung lao động đã ghi chép năm 2020.

- Phần Cầu lao động: Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép biến động vào Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp năm 2021. Thu thập các thông tin cơ bản về loại hình, ngành nghề kinh doanh, việc sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của người sử dụng lao động; chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội,…( theo mẫu phiếu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành).

IV. NỘI DUNG THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN

1. Thông tin biến động Cung, Cầu lao động:

1.1. Phần Cung lao động:

a) Đối với hộ gia đình, thông tin cần cập nhật trong các trường hợp sau:

- Hộ mới chuyển đến/chuyển đi.

- Hộ mới tách/nhập hộ.

b. Đối với các thành viên trong hộ gia đình, thông tin cần cập nhật trong các trường hợp sau:

- Thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên mới nhập vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, những người trong danh sách sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú vừa đủ 15 tuổi.

- Thay đổi về trình độ giáo dục - phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Thay đổi tình trạng việc làm: từ có việc làm sang thất nghiệp và ngược lại; từ có việc làm sang không hoạt động kinh tế và ngược lại; từ thất nghiệp sang không hoạt động kinh tế và ngược lại.

- Thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế.

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của cơ quan, đơn vị làm việc,...

1.2. Phần Cầu lao động:

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật,…

2. QUY TRÌNH THU THẬP, CẬP NHẬT THÔNG TIN

1. Quy trình thu thập, cập nhật biến động Cung lao động:

a) Tuyên truyền, giải thích mục đích, yêu cầu của việc thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động.

b) Điều tra viên, giám sát viên:

- Điều tra viên: Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) cử cán bộ xã; trưởng các thôn, bản, tổ dân phố (gọi chung là thôn) trực tiếp rà soát thu thập biến động thông tin tại các hộ gia đình và ghi bổ sung những biến động (nếu có) vào Sổ ghi chép Cung lao động của thôn năm 2020.

- Giám sát viên: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ thực hiện giám sát, kiểm tra việc thu thập, cập nhật biến động thông tin tại các xã, thôn.

c) Tập huấn nghiệp vụ:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tổ chức tập huấn cho giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ điều tra ở các thôn. Cán bộ điều tra thôn do xã lựa chọn, tổng hợp gửi danh sách về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố .

d) Phương pháp thực hiện:

- Điều tra viên cấp thôn/tổ đến từng hộ gia đình rà soát, thu thập thông tin những người từ đủ 15 tuổi có hộ khẩu thường trú tại thôn/tổ và ghi chép thông tin biến động của những thành viên trong hộ vào Sổ ghi chép Cung lao động; tổng hợp danh sách các hộ đã cập nhật thông tin thay đổi gửi Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị trấn theo Biểu số 04, 4.1, 4.2.

- Các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra việc rà soát thu thập, ghi chép bổ sung của các điều tra viên; tổng hợp gửi báo cáo về Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố theo Biểu số 03, 3.1, 3.2.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và báo cáo kết quả thu thập, cập nhật biến động thông tin Cung lao động gửi Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh) theo Biểu số 02, 2.2, 2.3 (phần cung lao động gửi kèm báo cáo và toàn bộ Sổ ghi chép thông tin lao động trên địa bàn).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Biểu số 01, 1.2, 1.3 (phần Cung lao động và cập nhật vào phần mềm quản lý).

2. Quy trình thu thập, cập nhật biến động Cầu lao động:

a) UBND cấp huyện cử điều tra viên là cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng chức năng đến từng doanh nghiệp trên địa bàn thu thập số liệu và ghi chép vào Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp. Riêng địa bàn thành phố Lào Cai có nhiều doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp phối hợp thu thập.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cử cán bộ nghiệp vụ đến từng doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại thuộc phạm vi quản lý, thu thập số liệu và ghi chép vào Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp.

c) UBND cấp huyện; Ban quản lý Khu kinh tế và đơn vị được giao tổng hợp kết quả thu thập thông tin Cầu lao động báo cáo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo Biểu số 2.1, 2.4 và 2.5 (phần Cầu lao động cùng toàn bộ Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp).

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương theo Biểu số 1.1, 1.4 và 1.5 (phần Cầu lao động và nhập thông tin vào phần mềm quản lý).

VI. QUY ĐỊNH VỀ SỔ VÀ PHIẾU GHI CHÉP

1. Sổ ghi chép thông tin phần Cung lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội in ấn và phát hành, hiện đang được các xã, phường quản lý. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp sổ ghi chép thông tin Cung lao động cho các địa phương có nhu cầu bổ sung.

2. Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp - phần Cầu lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Mẫu. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội in ấn, cung cấp phiếu cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao thực hiện.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tập huấn:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trước thời điểm 01/7/2021.

2. Tổ chức thu thập thông tin:

a) Thu thập thông tin Cung lao động: Sau khi tỉnh tổ chức tập huấn, cấp huyện chỉ đạo các xã cử điều tra viên tiến hành thu thập thông tin biến động cung lao động tại các hộ gia đình trên địa bàn từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

b) Thu thập thông tin Cầu lao động: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao cử điều tra viên đến từng doanh nghiệp trên địa bàn thu thập số liệu và ghi chép vào Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp từ từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.

3. Nghiệm thu và báo cáo:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu Sổ ghi chép thông tin Cung lao động, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/8/2021.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các đơn vị được giao: Gửi Phiếu ghi chép Cầu lao động của các doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/8/2021.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng hợp, báo cáo kết quả thu thập thông tin Cung, Cầu lao động gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2021.

VIII. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động thực hiện theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thu thập thông tin Cung, Cầu lao động cấp tỉnh (do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban)

b) Xây dựng văn bản, chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện thu thập, cập nhật thông tin cung, cầu lao động và vào Sổ ghi chép, lập các biểu báo cáo theo quy định.

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động cho giám sát viên, điều tra viên cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập biến động thông tin Cung lao động cho cán bộ điều tra cấp thôn/tổ.

đ) In ấn, cung cấp Phiếu ghi chép thông tin về lao động của doanh nghiệp cho điều tra viên cấp tỉnh, cấp huyện; bổ sung Sổ ghi chép Cung lao động cho cấp xã (khi cần).

e) Kiểm tra, giám sát điều tra thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

- Cử cán bộ tham gia thành viên Ban chỉ đạo tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện.

- Cử cán bộ thực hiện thu thập biến động thông tin Cầu lao động tại các doanh nghiệp, văn phòng đại diện có trụ sở trong các khu công nghiệp, khu thương mại, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh phục vụ thu thập, cập nhật biến động thông tin cung, cầu lao động năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thu thập, cập nhật biến động thông tin Cung, Cầu lao động trên địa bàn.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo thu thập thông tin Cung, Cầu lao động cấp huyện (do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng ban)

c) Cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hỗ trợ triển khai các hoạt động điều tra, thu thập, tổng hợp báo cáo, lưu trữ, kiểm tra giám sát ở từng cấp.

d) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập biến động thông tin Cung lao động cho cán bộ điều tra cấp thôn.

đ) Chỉ đạo các xã triển khai, tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, báo cáo biến động thông tin Cung lao động và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, báo cáo biến động thông tin Cầu lao động trên địa bàn.

e) Kiểm tra, giám sát việc thu thập, cập nhật và tổng hợp, báo cáo thông tin Cung, Cầu lao động trên địa bàn.

5. Các doanh nghiệp, hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh:

Phối hợp cung cấp thông tin theo nội dung của Phiếu ghi chép do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành khi cán bộ của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và điều tra viên của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đến làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Kế hoạch thu thập thông tin Cung, Cầu lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Lao động - TBXH;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (300b);
- CVP, PCVP2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Dung