Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2528/KH-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 (Nghị quyết 16/NQ-CP), UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh với nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP, nêu rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

- Lồng ghép nội dung đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển TDTT đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình.

- Thông qua tổng kết Nghị quyết tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết được tiến hành từ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn); các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành đến cấp tỉnh.

- Nội dung tổng kết phản ánh đúng thực tế, khách quan, trung thực, toàn diện, đánh giá cụ thể theo các nội dung mà Nghị quyết đề ra; không làm theo hình thức thống kê, báo cáo thành tích.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Nội dung

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 16/NQ-CP tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết (theo Đề cương, phụ lục báo cáo gửi kèm).

Nội dung báo cáo cần tập trung:

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và sự chuyển biến về nhận thức, hành động; về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Đánh giá việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, công tác xây dựng các văn bản chỉ đạo (Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Quyết định, Kế hoạch hành động...) thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP của địa phương, ngành.

- Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết 16/NQ-CP; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu đề ra, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mới để phát triển thể dục thể thao cho phù hợp với tình hình hiện nay và để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

2. Hình thức tổng kết

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các cấp chính quyền tại địa phương tiến hành đánh giá, tổng kết tại đơn vị mình (có thể lồng ghép nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020), báo cáo bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp).

- Căn cứ kết quả báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 16/NQ- CP cấp tỉnh (lồng ghép nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2010-2020), tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo quy định.

3. Thời gian tổng kết

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết Nghị quyết trước ngày 15/9/2020.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết ở cấp tỉnh trước ngày 01/10/2020.

- Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/10/2020.

4. Khen thưởng

Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2010-2020 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Nội vụ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng dự toán kinh phí Hội nghị tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP tại cấp tỉnh (có lồng ghép nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020).

- Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh được trích từ nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh.

- Kinh phí khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 16/NQ-CP và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2010-2020 được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm kinh phí tổng kết Nghị quyết tại đơn vị, địa phương.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết cấp tỉnh.

- Chủ trì tổng hợp, xử lý các số liệu, báo cáo tổng kết của các ngành, UBND các huyện, thành phố, xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết cấp tỉnh.

- Làm đầu mối phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết Nghị quyết.

- Tổng hợp hồ sơ, phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ và tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2010-2020.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ

Thẩm định hồ sơ khen thưởng trình UBND tỉnh xem xét quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Nghị quyết 16/NQ-CP và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển TDTT giai đoạn 2010-2020.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP tại cấp tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và Kế hoạch này tiến hành tổng kết Nghị quyết từ cơ sở và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) đảm bảo các yêu cầu về nội dung và thời gian theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để kịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ VHTTDL;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP6,5,7.
TN_VP6_13.KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn