Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 19/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các đối tượng sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp, có sức lan tỏa sâu, rộng để mỗi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác này; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa.

- Tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn lĩnh vực phân công quản lý.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng trong việc thực thi công vụ; khen thưởng, biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Yêu cầu

- Các ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp phải quán triệt sâu sắc, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp và kiên quyết đấu tranh, từng bước đẩy lùi tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là nhóm hàng liên quan đến chăm sóc, nâng cao sức khỏe con người, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

- Quá trình triển khai thực hiện phải đánh giá, rà soát nhằm phát hiện những kẽ hở, bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý chặt chẽ đối với các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sản xuất, kinh doanh và không sử dụng các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

2. Thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện trên địa bàn tỉnh đối với các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

3. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

4. Tổng hợp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, kẽ hở và hoàn thiện cơ sở pháp lý quản lý nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng các sản phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền.

b) Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; kiểm soát đối với nguồn gốc, chất lượng của các nguyên liệu, các sản phẩm chăm sóc nâng cao sức khỏe con người; thực hiện kiểm nghiệm, giám định và công khai kết quả đối với sản phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng; chủ động chia sẻ thông tin về cấp phép đối với sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan liên quan phòng chống hiệu quả buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc thuộc phạm vi quản lý.

c) Chỉ đạo tăng cường thanh tra công vụ đối với hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan và các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nói trên.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được những sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền là hàng thật - hàng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; thông tin về kết quả xử lý hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

2. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh, kho, nhà xưởng, cơ sở sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên toàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng, về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền.

b) Tăng cường quản lý giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp các cơ quan chức năng, các chủ thể quyền, xử lý cá nhân, tổ chức sử dụng các trang mạng xã hội kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền.

c) Phối hợp với các sở, ngành, hội, Hiệp hội có liên quan, các cơ quan báo chí truyền thông, tuyên truyền giúp nhân dân, người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được những sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền là hàng thật - hàng giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; những hậu quả, tác hại của việc sử dụng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng đến sức khỏe con người.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố Cà Mau nắm tình hình trên địa bàn, tuyến, lĩnh vực, đối tượng cộm cán; chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng; nhất là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền theo thẩm quyền.

b) Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

c) Trường hợp vi phạm có dấu hiệu tội phạm hình sự phải khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội, đảm bảo khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định của pháp luật, không để oan, sai; đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, góp phần ổn định môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa biển, các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa ở khu vực cửa biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa trong đó có dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền qua khu vực biên phòng quản lý; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép các sản phẩm thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

5. Hải đội 402 Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4

Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam; chủ động phối hợp các lực lượng chức năng chia sẻ thông tin, phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn lậu trong đó có hàng hóa là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền qua đường biển.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Sở Y tế và lực lượng chức năng kiểm định, đánh giá chất lượng các sản phẩm thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt động của đại diện chủ sở hữu công nghiệp, quy định sở hữu công nghiệp và các dịch vụ sở hữu trí tuệ, giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan.

b) Tăng cường công tác kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

c) Chỉ đạo cơ quan giám định phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện thống nhất công tác giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; xác định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền là hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để làm căn cứ kết luận, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với các sở, ngành chức năng quản lý chặt chẽ các hoạt động quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình, báo chí trên môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo, thông tin sai quy định trong kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền trên địa bàn.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm, biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng.

8. Sở Tư pháp

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định theo thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; thực hiện công tác theo dõi việc thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

9. Cục Hải quan

Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện qui trình, thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền đảm bảo tuân thủ pháp luật; đặc biệt chú ý các lô hàng theo quy định phải đảm bảo điều kiện kiểm tra chuyên ngành, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền theo thẩm quyền.

10. Cục Thuế

Phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế trên địa bàn.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các ngành, lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trên địa bàn quản lý. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thống nhất trên địa bàn; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

12. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên, hội nghề nghiệp phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức cho nhân dân về các nhóm mặt hàng này; tăng cường vai trò tư vấn phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

13. Các doanh nghiệp

Phải thông tin đầy đủ về hàng hóa đến các cơ quan quản lý và người tiêu dùng, phải phối hợp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, giám sát tiêu thụ hàng hóa của mình, đẩy mạnh liên minh giữa các nhà sản xuất trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

14. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau

a) Giao Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch; là đầu mối thẩm định, đề xuất thi đua khen thưởng trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

c) Chủ động nghiên cứu tình hình thực tế từng địa bàn, tích cực chia sẻ thông tin, đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

d) Tổng hợp những bất cập, chồng chéo trong quản lý nhà nước về nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định của pháp luật về quản lý dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các sở, ngành, cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 31/7/2018 để theo dõi, báo cáo; chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, trước ngày 20 tháng cuối quý và trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các sở, ngành tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau (qua Văn phòng Thường trực) để tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung, yêu cầu các đơn vị tổng hợp, gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau (qua Văn phòng Thường trực), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- BTT MTTQVN tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Phòng KT (T7/06);
-Lưu: VT. Tr 56/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do tỉnh Cà Mau ban hành

  • Số hiệu: 83/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 25/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
  • Người ký: Lâm Văn Bi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản