Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú ở địa phương.

Bố trí kinh phí trong dự toán kinh phí hàng năm của địa phương để bảo đảm thực hiện công tác này; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Tổ chức triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Điều 368 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; khoản 2, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 của Quốc hội.

2. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện công tác xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng dân cư trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương hòa nhập cộng đồng, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Công an các huyện, thành phố rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đang quản lý; xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

- Xây dựng kinh phí hàng năm từ nguồn được cấp trong dự toán kinh phí tha tù trước thời hạn để đảm bảo thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện phổ biến, giáo dục pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện trong quân đội.

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Thực hiện và chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm sát việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

4. Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tổ chức xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp trong việc triển khai thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong phạm vi hoạt động của mình.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, trợ giúp pháp lý các quy định của pháp luật và các quy định có liên quan về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội, nhất là những phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.

7. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản có liên quan đến phạm nhân là người phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác hoặc được thi hành án dân sự theo quy định.

8. Sở Tài chính

Tham mưu với cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm theo phân cấp quản lý cho các đơn vị được giao nhiệm vụ. Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức có liên quan

Căn cứ các quy định của pháp luật, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Có chính sách phù hợp để khuyến khích sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ủng hộ kinh phí, tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Bố trí kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Đề án của Chính phủ và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ; định kỳ 6 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi Công an tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn