Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/KH-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI “TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025”

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 1439); Công văn số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 1439 và thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trong phạm vi tỉnh Lai Châu.

2. Yêu cầu

- Các nội dung của Kế hoạch phải gắn liền với việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án 1439 với chương trình công tác của tỉnh đến năm 2025.

- Lồng ghép, gắn liền các nội dung của Kế hoạch với việc thực hiện các nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương đang thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

- Đề ra các giải pháp cụ thể, có lộ trình để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả thực chất.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 1439, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng.

2. Từng bước đưa các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ.

4. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chính quyền điện tử tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Từng bước đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

7. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ thực hiện Đề án với các địa phương trong cả nước và với bộ, ngành Trung ương.

8. Vận động và sử dụng nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế (các quỹ của ASEAN nếu có) cho việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

(Có danh mục các giải pháp, hoạt động cụ thể thực hiện Đề án kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch hành động này có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương. Định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo các hoạt động ban hành kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đánh giá Kế hoạch hành động sau khi kết thúc Đề án.

3. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường cung cấp thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ, công chức trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các đơn vị chủ động kiến nghị với Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC GIẢI PHÁP, HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 772 /KH-UBND ngày 13 /5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Giải pháp thực hiện Đề án 1439

Giải pháp thực hiện của Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Lai Châu

Hoạt động cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Kinh phí lồng ghép/đề xuất mới

1

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu của tầm nhìn ASEAN đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng

Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các chương trình hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng hành chính, đạo đức công vụ, công chức

Sở Nội vụ, các cơ sở đào tạo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt; kinh phí tổ chức các hội nghị hàng năm theo kế hoạch

Xây dựng chuyên mục hoặc các phóng sự chuyên đề về hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức của cả nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Đơn vị chịu trách nhiệm bố trí kinh phí

Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại, Báo Lai Châu, Trang cải cách hành chính tỉnh thường xuyên cập nhật, đăng tải các bài viết, thông tin chỉ đạo điều hành về nền công vụ ASEAN, các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Báo Lai Châu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Sử dụng nguồn kinh phí tuyên truyền hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt cho các cơ quan, đơn vị

2

Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của các bộ, ngành, địa phương, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới

Cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm để phục vụ

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 18,19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh

2019-2025

Đơn vị tự bố trí kinh phí

Thực hiện rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện, cấp xã

2019-2025

Kinh phí thực hiện Đề án

Tiếp tục thực hiện triển khai nội dung Đề án tổng thể sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

Sở Nội vụ

UBND cấp huyện, cấp xã

2019-2020

Kinh phí thực hiện Đề án

Thực hiện rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ về tài chính. Mục tiêu đến năm 2025 có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

Sở Tài chính, Sở Nội vụ

2019-2025

Đơn vị tự bố trí kinh phí

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019

Kinh phí bố trí trong kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

2019-2025

Kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế đảm bảo đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

Sở Nội vụ

2019-2021

Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế hàng năm do Bộ Tài chính cấp

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Triển khai kiến trúc chính quyền điện tử 1.0 và nâng cấp các phiên bản tiếp theo.

Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Kinh phí triển khai các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019

Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thực hiện lưu trữ tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư lưu trữ)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Kinh phí thực hiện Đề án

Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử

Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0).

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh;UBND huyện, thành phố; Các cơ quan liên quan.

2021 - 2025

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được ban hành

Sở Thông tin&Truyền thông

 

2021 - 2025

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Kết nối, liên thông các hệ thống thồng tin, cơ sở dữ liệu của sở, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử... với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND huyện, thành phố; Các cơ quan liên quan.

2021 -2025

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND huyện, thành phố

2021 - 2025

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mồ hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thồng tin theo khu vực (thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam hoặc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi) nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND huyện, thành phố;

- Các cơ quan liên quan.

2021 - 2025

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

 

Xây dựng phát triển Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân tỉnh; ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân huyện, thành phố ; ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh;

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND huyện, thành phố.

2021 - 2015

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

2021 - 2015

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành tỉnh;

UBND huyện, thành phố;

- Các cơ quan liên quan.

2021 - 2015

Kinh phí triển khai các dự án UDCNTT phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử

3

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN; khuyến khích hợp tác và xây dựng cộng đồng chuyên gia về ASEAN trong tưng lĩnh vực

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

 

Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Các cơ quan, đơn vị tự bố trí kinh phí thực hiện trong nguồn kinh phí thường xuyên được UBND tỉnh giao hàng năm

Tổ chức các lớp ngắn hạn bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức (ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt của tỉnh; các cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải giao tiếp và làm việc với cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài).

Sở Nội vụ, các cơ sở đào tạo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của tỉnh

Tổ chức 01 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm quản lý và thực thi công vụ của một số nước trong khối ASEAN

Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

Kinh phí lồng ghép trong các chương trình dự án khác có liên quan

4

Tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Hợp tác ASEAN

Phối hợp, chia sẻ thông tin với bộ, ngành, các địa phương trong cả nước về tiến độ thực hiện Đề án, về các nhiệm vụ của kế hoạch, kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc.

 

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

2019-2025

 

5

Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực

Vận động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế (các quỹ của ASEAN nếu có) cho việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh

 

2019-2025