Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 111/2015/QH13 NGÀY 27/11/2015 CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội (Nghị quyết số 111) và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và điều tra, xử lý tội phạm; thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt; không để tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, mang tính côn đồ, bạo lực, hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp và các loại tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, nhất là công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, công tác tái hòa nhập cộng đồng; giảm tỷ lệ tái phạm tội và quyết liệt truy bắt số đối tượng truy nã còn ở ngoài xã hội. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

3. Xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết số 111 của Quốc hội và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác thi hành án.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới” (Chỉ thị số 46), Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” (Chỉ thị số 48), Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” (Chỉ thị số 21), Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” (Chỉ thị số 09); các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người, Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

2. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ngay tại cơ sở; đồng thời chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Thông tri số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Tỉnh ủy về phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”. Tăng cường tuyên truyền pháp luật, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng. Thực hiện tốt các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng ngay từ giai đoạn đầu điều tra nhằm chống tẩu tán tài sản, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, khi thanh tra, kiểm tra phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển đến cơ quan điều tra xem xét việc khởi tố, điều tra. Coi trọng thanh tra thực hiện chức trách công vụ của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị, kiến nghị đề xuất sửa đổi hệ thống cơ chế chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

4. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, tội phạm giết người, chống người thi hành công vụ, cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản; triệt phá các ổ, nhóm lưu manh, côn đồ hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy. Kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, côn đồ, bạo lực gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng, quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Tập trung phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trên các lĩnh vực: Đầu tư công, giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, thuế, tài chính, ngân hàng, thương mại, các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu.

5. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình; tiến hành điều tra vụ án một cách khách quan, toàn diện, bảo đảm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam giữ. Coi trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức.

6. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án phạt tù, thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mang vật cấm vào cơ sở giam giữ. Thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự, chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân, người cai nghiện, gắn với định hướng nghề, dạy nghề để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác đặc xá, tha tù, giảm án theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự”, Công văn số 446-CV/TU ngày 08/8/2016 của Tỉnh ủy và Công văn số 98/CV-BCĐTHA ngày 15/8/2016 của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự”.

8. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án. Đảm bảo biên chế, chất lượng cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ Điều tra viên, Thanh tra viên, Thi hành án viên; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác, thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình và xã hội. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp thiết bị, kiện toàn các đơn vị chuyên trách và xây dựng lực lượng bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46, Chỉ thị số 48, Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 111 của Quốc hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và Chương trình hành động phòng chống mua bán người. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Cơ quan điều tra 2 cấp tăng cường công tác nghiệp vụ, chủ động, tích cực điều tra, khám phá các loại tội phạm, đảm bảo chất lượng, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, chấp hành nghiêm quy định về tạm giam, tạm giữ, nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình, không để xảy ra oan sai. Phối hợp với các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm và phạm tội. Cơ quan Thi hành án hình sự tăng cường phối hợp với các Cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thu, nộp quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự là phạm nhân và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ Điều tra viên, cán bộ chiến sỹ làm công tác thi hành án hình sự; xem xét, điều chuyển biên chế phù hợp cho các địa bàn xảy ra nhiều án, tránh áp lực quá nhiều công việc, qua đó nâng cao chất lượng các mặt công tác.

- Làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản và xây dựng các khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 gắn với thực hiện có hiệu quả Thông tri số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Tỉnh ủy.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở các địa bàn đóng quân, khu vực giáp ranh, trên biển. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa, phương tiện đánh bắt thủy, hải sản hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện và xử lý tội phạm về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, nhập lậu vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường quản lý, kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc triển khai các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thẩm định, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm.

4. Cc Thi hành án dân sự tỉnh

Làm tốt công tác xác minh, phân loại hồ sơ thi hành án. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có biện pháp giải quyết dứt điểm các hồ sơ có điều kiện thi hành án, kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các đương sự có điều kiện nhưng cố tình trì hoãn, chống đối việc thi hành án, làm giảm số lượng hồ sơ chuyển kỳ sau góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Thanh tra tỉnh

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân, thanh tra tỉnh nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển đến cơ quan điều tra để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm để giúp đỡ những người chấp hành xong hình phạt tù, người mắc tệ nạn xã hội, người bị mua bán, đặc biệt là đối với người chưa thành niên.

7. Sở Giáo dc và Đào tạo

Thực hiện tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các trường học, nhất là số có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội và tệ nạn xã hội. Chú trọng giáo dục đạo đức kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng, chống ma túy và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/11/2014 về xây dựng phong trào “An toàn trường học”.

8. S Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống Đài truyền thanh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khích lệ tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân; tăng cường quản lý mạng Internet và các mạng xã hội để ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, văn hóa phẩm độc hại, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

9. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về công tác đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

10. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn; ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp, tổ chức lại thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi.

12. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp; rà soát, siết chặt quản lý hoạt động và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh bán hàng đa cấp. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, buôn bán giả, hàng cấm và gian lận thương mại.

13. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm.

14. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố; kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, phải tìm ra nguyên nhân và điều kiện phạm tội để đề xuất, kiến nghị có những biện pháp khắc phục và ngăn ngừa; đồng thời tăng cường tổ chức xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe tội phạm và tuyên truyền thúc đẩy phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt vai trò, chức năng giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong việc thực hiện kế hoạch, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các địa bàn có đông dân cư, vùng sâu, vùng xa và địa bàn giáp ranh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đồng thời vận động người thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

16. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể: Theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm. Chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu về phòng, chống tội phạm, tham nhũng trong lĩnh vực do mình quản lý.

17. UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể, giao lực lượng Công an là nòng cốt trong triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 111/2015/QH13 và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại địa phương. Trọng tâm là kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, làm giảm các loại tội phạm nguy hiểm; nâng cao tỷ lệ phát hiện, khám phá các tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; đảm bảo thực hiện công tác thi hành án. Quan tâm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện Thông tri số 23 của Tỉnh ủy; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình hình tội phạm lộng hành, phức tạp và tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về trường hợp xử lý, kỷ luật không đúng quy định của pháp luật để lọt tội phạm, bao che cán bộ do mình quản lý có hành vi tham nhũng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những yêu cầu, nội dung trong kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Hàng năm tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao hằng năm để triển khai thực hiện.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (để thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, các VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn