Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021-2022

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin COVID-19; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022, với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng chống dịch chủ động bng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

2. Mc tiêu cthể

a) 95% đối tượng nguy cơ được tiêm chủng đủ mũi vc xin phòng COVID-19;

b) Tiếp nhận, cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo diễn biến dịch và tình hình cung ứng vắc xin do Bộ Y tế phân bổ;

c) Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Nguyên tc

a) Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vc xin phòng COVID-19 từ Bộ Y tế;

b) Đm bảo tỷ lệ bao phcao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho người dân;

c) Căn cứ tình huống dịch và khả năng phân bvắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế, ngành Y tế tiến hành triển khai tiêm chng theo từng giai đoạn.

2. Thời gian: năm 2021 và năm 2022.

3. Đối tượng triển khai

a) Giai đoạn I

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp;

- Nhân viên y tế tại các Bệnh viện được phân công điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố;

- Nhân viên tham gia truy vết, điều tra dịch tễ, giám sát sức khỏe tại nơi cư trú, các đối tượng nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 và nhân viên tham gia trực tiếp các hoạt động phòng, chống COVID-19 khác;

- Người làm việc ở các khu cách ly tập trung;

- Nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm COVID-19.

- Nhân viên y tế thực hiện kiểm dịch y tế, xử lý Tờ khai y tế tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ;

- Tổ COVID-19 cộng đồng;

- Nhân viên y tế trực tiếp tiêm vắc xin COVID-19;

- Người sinh sống tại các vùng có dịch.

b) Giai đoạn 2

- Các đối tượng ở giai đoạn 1 chưa được tiêm;

- Tất cnhân viên y tế chưa được tiêm ngừa ở giai đoạn 1.

- Lực lượng Quân đội; Công an chưa được tiêm giai đoạn 1.

- Cán bộ Hải quan, ngoại giao, cán bộ làm công tác xuất nhập cnh;

- Giáo viên, người làm việc tại các cơ sgiáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

c) Giai đoạn 3

- Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người chưa được tiêm giai đoạn 2;

- Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...;

- Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

- Các đối tượng khác do Bộ Y tế quy định.

4. Hình thức triển khai

a) T chc theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cđịnh, lưu động...

b) Tổ chức tiêm chng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí Trung ương;

2. Nguồn kinh phí địa phương;

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác;

4. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả;

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch này.

b) Xây dựng kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông, tiếp nhận, vận chuyn, bảo quản phân phi và tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho các đối tượng được chọn theo quy định;

d) Thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin, tổ chức các đội cấp cứu tại các điểm tiêm chủng và đội cấp cứu lưu động hỗ trợ tuyến y tế cơ sở.

đ) Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai tiêm vc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 gi Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

2. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố btrí kinh phí kịp thời cho hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 từ nguồn ngân sách địa phương;

b) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn ngành Y tế sử dụng kinh phí đảm bo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Công an thành phố theo dõi và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông liên quan đến mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Phản bác, xlý các thông tin sai lệch, tin đn, tin giả về vắc xin phòng COVID-19, trào lưu an-ti vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

a) Tuyên truyền, phbiến các thông tin có liên quan về Kế hoạch tiêm chng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố;

b) Chđộng đưa tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, thông điệp khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 chính xác, đầy đủ, kịp thời và liên tục.

5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện

a) Tăng cường truyền thông cho người dân và cộng đồng về việc sử dụng vắc xin COVID-19 theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.

b) Phối hợp với ngành Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo các nhóm nguy cơ của từng giai đoạn, đng thời phối hợp triển khai việc tiêm vc xin phòng COVID-19 tại cơ quan, đơn vị mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022. Yêu cầu Giám đốc S, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng;
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, các PCTUBND TP;
- UB. MTT
QVN và các Đoàn thể TP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Dân vận TU;
- S
, ban ngành TP;
- UBND quận, huyện;
- VP.UBNDTP (2,3BC,4);
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,
H

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tấn Hiển