Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/KH-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN SỞI - RUBELLA CHO ĐỐI TƯỢNG 16 - 17 TUỔI TỈNH LAI CHÂU NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-BYT ngày 06/01/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng trẻ em 18 tháng tuổi và đối tượng 16-17 tuổi”, Công văn số 55/BYT-DP ngày 06/01/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 đến 17 tuổi tỉnh Lai Châu năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 đến 17 tuổi đạt trên 90% trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Thời gian triển khai: Từ tháng 2 đến tháng 3/2016.

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh với đối tượng 16 đến 17 tuổi dự kiến: 14.804 người.

3. Hình thức triển khai: Triển khai theo chiến dịch.

4. Phương thức triển khai: Triển khai tiêm chủng đồng loạt cho nhóm đối tượng 16 - 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hội nghị triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella

1.1. Hội nghị phổ biến xây dựng kế hoạch tuyến tỉnh

- Nội dung: Phổ biến kế hoạch, thống nhất phương thức, thời gian triển khai chiến dịch.

- Thành phần, Lãnh đạo: UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

1.2. Hội nghị phổ biến, hướng dẫn lập kế hoạch cho tuyến huyện

- Nội dung: Hướng dẫn lập kế hoạch, phương thức và thời gian triển khai.

- Thành phần: Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe ban đầu huyện, thành phố, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện, thành phố, Đội trưởng Đội y tế dự phòng, thư ký chương trình tiêm chủng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 - 2/2016.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

1.3. Hội nghị tập huấn cho tuyến xã

- Nội dung: Hướng dẫn lập kế hoạch, điều tra đối tượng, tổ chức điểm tiêm chủng, bảo quản, sử dụng vắc xin, thực hành an toàn tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả.

- Thành phần: Cán bộ đội y tế dự phòng, cán bộ trạm y tế tham gia triển khai chiến dịch.

- Thời gian thực hiện: Tháng 1 - 2/2016.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố.

2. Truyền thông

2.1. Trước chiến dịch

- Nội dung: Mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng và đối tượng mục tiêu của đợt chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng.

- Đối tượng: Người dân và các thành viên liên quan trong tổ chức thực hiện chiến dịch.

- Hình thức truyền thông: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: truyền thanh, truyền hình, áp phích, tờ gấp, vận động trực tiếp, qua giấy mời ...

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 1 năm 2016.

2.2. Trong chiến dịch

- Nội dung: Lợi ích của tiêm vắc xin Sởi - Rubella, các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng. Đối tượng, thời gian, địa điểm tiêm chủng cụ thể tại địa phương.

- Đối tượng: Gia đình có đối tượng sinh năm 1998-1999 ở cộng đồng, giáo viên, học sinh, đối tượng tiêm tại các trường học trên địa bàn.

- Hình thức truyền thông: Truyền thông trực tiếp thông qua y tế thôn bản, trưởng bản, giáo viên tại các trường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên...

- Thời gian tuyên truyền: Trong suốt quá trình triển khai chiến dịch.

2.3. Đơn vị thực hiện

Do các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện.

3. Điều tra, lập danh sách đối tượng

3.1. Phương pháp điều tra đối tượng

- Điều tra từng bản, tổ dân phố, xã, phường, từng lớp học.

- Đối tượng đang đi học: Học lớp 11,12 tại các trường phổ thông trung học, trường dân tộc nội trú, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, cán bộ y tế phối hợp với nhà trường lập danh sách theo lớp, theo trường (Lưu ý những học sinh theo học lớp 11,12 tại các trường trên nhưng nằm ngoài độ tuổi sinh từ 1998-1999 vẫn được lập vào danh sách và được tiêm vắc xin đợt này).

- Đối tượng không đi học, cán bộ y tế phối hợp với trưởng bản, y tế bản... thực hiện điều tra tại nhà ghi danh sách theo bản.

- Đưa vào danh sách cả đối tượng vãng lai trong độ tuổi có mặt tại địa phương trong thời gian triển khai.

- Đối chiếu 2 danh sách điều tra (Tại trường học và tại cộng đồng) để không bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

* Lưu ý: Không tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin Sởi, vắc xin Sởi - Rubella hoặc vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella trong vòng 1 tháng và không tiêm cho phụ nữ đang mang thai và nghi ngờ mang thai.

3.2. Nhân lực thực hiện

Đội y tế dự phòng huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các Trưởng bản, y tá bản, cộng tác viên dân số, giáo viên tại các trường thực hiện.

3.3. Thời gian điều tra đối tượng

Hoàn thành trước ngày 25 tháng 1 năm 2016

3.4. Biểu mẫu điều tra đối tượng

- Danh sách điều tra đối tượng tiêm Sởi - Rubella tại các xã, bản.

- Danh sách điều tra đối tượng tiêm Sởi - Rubella tại các trường học.

4. Tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: Tiếp nhận, vận chuyển vật tư, vắc xin về tỉnh trước khi triển khai chiến dịch từ 1 đến 2 tuần.

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố tiếp nhận vận chuyển vắc xin, vật tư đến các xã trước một tuần triển khai.

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư đến các điểm tiêm 1 đến 3 ngày trước khi triển khai, thực hiện đồng loạt.

* Nhân lực vận chuyển

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ trung ương đến các xã, phường, thị trấn bằng phương tiện ô tô.

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ các xã, phường, thị trấn đến các điểm tiêm: Huy động nhân công từ các xã, phường, thị trấn.

5. Bố trí điểm tiêm chủng

5.1. Bố trí điểm tiêm chủng

- Điểm tiêm chủng cố định: Tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

- Điểm tiêm chủng ngoài trạm: Tại các bản, trường học.

- Số lượng điểm tiêm chủng: Dự kiến 403 điểm.

- Nhân lực thực hiện tiêm: Mỗi điểm tiêm từ 3 - 4 cán bộ, tối thiểu 2 cán bộ y tế được tập huấn về an toàn tiêm chủng.

5.2. Bố trí điểm thường trực cấp cứu lưu động

Các đội cấp cứu lưu động đặt tại các cụm xã: Phụ trách xử lý cấp cứu cho một cụm gồm 3 - 4 xã, phường, thị trấn.

6. Tổ chức tiêm chủng

6.1. Bố trí nhân lực chuyên môn

- Tại chỗ: Cán bộ trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn, bản.

- Huy động: Đội y tế dự phòng huyện, thành phố, Bệnh viện huyện, Quân y, Bộ đội Biên phòng.

6.2. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Tổ chức không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Thực hiện buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa Tân Uyên, các Trung tâm y tế huyện: Bố trí từ 2 đến 3 đội cấp cứu lưu động.

6.3. Phòng chống sốc

- Mỗi điểm tiêm chủng phải có 01 hộp chống sốc.

- Tại các điểm tiêm phải thực hiện giám sát, theo dõi phản ứng sau khi tiêm, điều tra, báo cáo theo mẫu biểu.

- Mỗi điểm tiêm có 1 phác đồ chống sốc.

7. Kiểm tra, giám sát

7.1. Trước chiến dịch

- Giám sát công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch, giám sát điều tra đối tượng, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư và các nội dung khác.

- Nhân lực:

+ Tuyến tỉnh: Dự kiến 2 người/huyện x 4 ngày x 8 huyện, thành phố.

+ Tuyến huyện: Dự kiến 2 người/huyện x 2 ngày x 8 huyện, thành phố.

7.2. Trong chiến dịch

- Thực hiện việc giám sát ở tất cả các tuyến theo mẫu Phiếu điều tra giám sát chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella”.

- Giám sát kỹ thuật tiêm và bảo quản vắc xin, tiến độ triển khai chiến dịch việc thực hiện an toàn tiêm chủng.

- Nhân lực:

+ Tuyến tỉnh: Dự kiến 2 người/huyện x 4 ngày x 8 huyện, thành phố.

+ Tuyến huyện: Dự kiến 2 người/huyện x 2 ngày x 8 huyện, thành phố.

7.3. Sau chiến dịch

- Đánh giá nhanh kết quả triển khai chiến dịch

- Thống kê báo cáo

- Bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng

- Nhân lực:

+ Tuyến tỉnh: Dự kiến 2 người/huyện x 4 ngày x 8 huyện, thành phố.

+ Tuyến huyện: Dự kiến 2 người/huyện x 2 ngày x 8 huyện, thành phố.

8. Hủy bơm kim tiêm

- Những điểm tiêm cố định tại trạm hủy tại lò đốt của trạm.

- Tại các điểm tiêm ngoài trạm hủy Bơm kim tiêm ngay sau khi kết thúc buổi tiêm chủng bằng đào hố đốt, chôn tại chỗ.

9. Công tác thống kê, báo cáo

9.1. Báo cáo theo dõi tiến độ

- Hàng ngày kết thúc buổi tiêm các xã, phường, thị trấn tiến hành cập nhật kết quả báo nhanh, tình hình sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm các vật tư khác, rà soát đối tượng chưa được tiêm, kịp thời thông báo cho gia đình đưa đối tượng đến tiêm chủng vào ngày hôm sau.

- Báo cáo ngay các sự cố xảy ra trong buổi tiêm chủng hoặc kết thúc buổi tiêm chủng cho Trung tâm y tế huyện, thành phố hoặc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để kịp thời xử trí.

9.2. Báo cáo kết quả chiến dịch

- Mẫu báo cáo: Sử dụng biểu mẫu được cung cấp

- Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổng hợp báo cáo từ các điểm tiêm sau khi kết thúc chiến dịch gửi về Trung tâm y tế huyện, thành phố.

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo từ các xã, phường, thị trấn gửi về Trung tâm y tế dự phòng tỉnh sau khi kết thúc đợt chiến dịch của huyện, thành phố.

- Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổng hợp từ các huyện, thành phố gửi Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế.

10. Kế hoạch hậu cần

10.1. Vật tư, vắc xin

- Vắc xin: Dự kiến 42.860 liều

- Bơm tiêm 0,5 ml: Dự kiến 15.718 cái

- Bơm tiêm 5 ml: Dự kiến 4.729 cái.

- Hộp an toàn: Dự kiến 210 hộp

- Bông thấm: Dự kiến 10 kg

- Cồn 70oC: Dự kiến 20 lít

10.2. Vật tư phòng chống sốc

- Cơ số thuốc phòng chống sốc gồm:

+ Adrenalin 1/4mg - 1ml: 2 ống.

+ Nước cất 10ml: 2 ống

+ Bơm kim tiêm 1ml, 10ml: mỗi loại 2 cái.

+ Derpersolone 30mg hoặc solumedrol 40mg: 2 ống.

+ Bông, cồn, dây ga rô.

10.3. Tài liệu truyền thông

- Tranh poster truyền thông về lợi ích tiêm vắc xin Sởi - Rubella: 1000 tờ

- Tờ gấp truyền thông: 10.000 tờ

10.4. Biểu mẫu chuyên môn

- Bảng kiểm khám sàng lọc trước tiêm chủng: 15.000 tờ.

- Danh sách điều tra đối tượng: 2000 tờ.

- Báo cáo: 300 tờ.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí trung ương

- Hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn phục vụ triển khai chiến dịch.

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tuyến tỉnh.

- Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công tiêm chủng: 2000 đồng/mũi tiêm.

- Giấy mời, giấy xác nhận tiêm vắc xin Sởi - Rubella.

2. Kinh phí địa phương

Hỗ trợ một số hoạt động triển khai chiến dịch như: Hội thảo tuyến huyện, họp ban, ngành, đoàn thể; tập huấn; lập danh sách đối tượng; truyền thông; huy động cộng đồng; vận chuyển, bảo quản vắc xin; vật tư phòng, chống sốc, nước đường; kiểm tra, giám sát; biểu mẫu báo cáo...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết nguồn ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, bố trí đầy đủ nhân lực, vắc xin, vật tư, trang thiết bị cho điểm tiêm, chuẩn bị tốt công tác cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng giáo dục các huyện, thành phố, các trường học phối hợp với ngành Y tế trong triển khai chiến dịch, hỗ trợ điều tra, lập danh sách các đối tượng theo lớp, bố trí địa điểm tiêm chủng tại các trường học.

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tại các trường học trên địa bàn.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí nguồn ngân sách địa phương để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi, để người dân biết và phối hợp triển khai.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo lực lượng và quân y Biên phòng phối hợp với ngành Y tế, các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động, lập danh sách đối tượng, tham gia công tác tiêm chủng tại các xã biên giới.

6. Các sở, ngành khác và đề nghị các tổ chức đoàn thể tỉnh

Phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi; đồng thời tham gia triển khai tích cực các hoạt động của chiến dịch nhằm huy động 100% số đối tượng trong độ tuổi đi tiêm chủng (kể cả đối tượng vãng lai)...

7. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi tại địa phương và chỉ đạo các phòng, ban đơn vị liên quan, các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai đúng kế hoạch.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng mở đợt tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho cho đối tượng 16 - 17 tuổi.

- Huy động sự tham gia của các phòng, ban, các đơn vị, các trường học đóng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, các trưởng bản, khu phố phối hợp với trạm y tế điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại địa phương, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho các đối tượng theo danh sách đã điều tra, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đạt mục tiêu đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch, triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế;
- Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải