Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7084/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1675/QĐ-TTg); Kế hoạch số 07/KH-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg ; thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; đồng thời kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm nhằm đưa công tác quản lý và sử dụng đất tại địa phương đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện công tác thanh tra cấp tỉnh và cấp huyện về lĩnh vực đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh;

- Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai trong các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất; rà soát đánh giá hệ thống pháp luật đất đai và đánh giá tình hình chấp hành pháp luật đất đai; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

- Nêu cao vai trò chủ động và phát huy thế mạnh của cơ quan Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra cấp huyện, thành phố trong việc thực hiện Đề án; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy vai trò chủ động và tích cực trong việc phối hợp với các ngành thành viên triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 hiệu quả cao.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

1. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; tập trung chủ yếu là các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi.

2. Đối tượng thực hiện:

- Đối tượng tổ chức thực hiện thanh tra gồm: Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư Pháp; Thanh tra huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cán bộ địa chính cấp xã.

- Đối tượng được thanh tra:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND cấp xã trong việc quản lý đất đai; trọng tâm là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất;

+ Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trực thuộc (quản lý đất đai, tài chính, thuế, xây dựng) trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; việc quản lý đất trồng lúa và việc quản lý, sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp;

+ Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020.

III. NI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng đất đai hiện nay và tình hình thực hiện thanh tra chuyên ngành về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, để tránh việc thanh tra trùng đối tượng và nội dung trong một số năm liên tiếp và nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm, việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai theo nội dung Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch thanh tra của UBND tỉnh; tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm; mỗi năm sẽ thực hiện đối với một nhóm đối tượng nhất định, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chủ trì thực hiện thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với một số huyện, thành phố, tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế và việc quản lý, sử dụng đất của một số tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở Tư Pháp chủ trì thực hiện thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở cấp tỉnh và cấp huyện; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất (đất công ích) đối với cấp xã; cụ thể như sau:

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh

a) Thời gian triển khai thực hiện: Theo Quyết định số 1675/TTg nội dung này được triển khai thực hiện trong năm 2016, tuy nhiên đến nay đã kết thúc kỳ báo cáo năm 2016, do vậy nội dung thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã sẽ được thực hiện lồng ghép với nội dung thanh tra thực hiện thủ tục hành chính trong thời gian năm 2017 và năm 2018 (Bắt đầu thực hiện: tháng 01/2017; kết thúc: tháng 12/2018).

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh và tổ chức thanh tra 01 đơn vị cấp huyện (tại UBND huyện Tư Nghĩa) và phối hợp với UBND huyện tổ chức thanh tra tại 02 đơn vị cấp xã (bao gồm: UBND xã Nghĩa Kỳ và UBND thị trấn La Hà);

- Thanh tra tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra tối thiểu 02 đơn vị cấp huyện (bao gồm: huyện Lý Sơn và huyện Đức Phổ);

- UBND huyện, thành phố: Chủ trì tổ chức thanh tra tối thiểu 05 đơn vị cấp xã (do UBND huyện lựa chọn);

2. Thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp

a) Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ tháng 01/2017; thời gian kết thúc: tháng 12/2018.

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Sở Tư Pháp tổ chức thanh tra 02 đơn vị cấp huyện (gồm: tại huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh);

- Sở Tư Pháp: Chủ trì thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn trực thuộc Sở; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra thủ tục hành chính về đất đai tại huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh.

3. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế:

a) Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ tháng 01/2018; thời gian kết thúc: tháng 12/2018.

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức thanh tra tại Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp Quảng Phú và tổ chức thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Cụm Công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra tỉnh: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra Khu Công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Tịnh Phong; phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Cụm Công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

4. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp

a) Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ tháng 01/2019; thời gian kết thúc: tháng 12/2019.

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra tối thiểu 20 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

a) Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ tháng 01/2020; thời gian kết thúc: tháng 12/2020.

b) Cơ quan thực hiện:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các huyện, thành phố và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định (đối tượng, thời gian và địa điểm cụ thể thanh tra do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và phê duyệt gắn với kế hoạch thanh tra năm 2020 của Sở đúng theo quy định của pháp luật thanh tra).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thiết lập và công bố rộng rãi địa chỉ tiếp nhận, hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và người sử dụng đất; đồng thời tổ chức tiếp nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; xử lý đầy đủ các thông tin đã tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả giải quyết các thông tin phản ánh ở các địa phương được tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết các thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hàng năm, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra các nội dung đã được đề cập tại Mục III của Kế hoạch này có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của mình gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thanh tra hàng năm và trên cơ sở kết quả thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trong thời gian 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các loại đối tượng thanh tra theo Đề án; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai; trọng tâm là các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan đến các nội dung thanh tra theo Đề án; tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền. Hàng năm các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch thanh tra gắn với chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm của cơ quan đơn vị mình để tổ chức thực hiện theo thời gian quy định. Thanh tra tỉnh xem xét, rà soát kế hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị để tránh trùng lắp về nội dung và đối tượng thanh tra.

5. UBND các huyện, thành phố: chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án thanh tra và xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn do mình quản lý.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Sở Tư Pháp và UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện theo các nội dung của Kế hoạch này (bao gồm bố trí kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai ở các cấp).

7. Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1313.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh