Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/KH-UBDT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc (Văn bản số 1181/CTPH-BGDĐT-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2021), Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thống nhất ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ phối hợp công tác giữa Bộ GDĐT và UBDT năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN).

- Kế hoạch là căn cứ để UBDT, Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo ở vùng DTTS, MN.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thống nhất, phát huy tính chủ động của mỗi cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Việc triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp, các hoạt động phải có nội dung, thời gian và hình thức phối hợp phù hợp đối với từng đối tượng và tình hình thực tế.

- Nội dung nhiệm vụ phối hợp cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trong Chương trình đã ký.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ PHỐI HỢP

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Giao cho Vụ Chính sách Dân tộc là đơn vị thường trực, theo dõi đôn đốc về triển khai thực hiện Kế hoạch tại Ủy ban Dân tộc.

2. Các Vụ, đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Giao cho Vụ Giáo dục dân tộc là đơn vị thường trực, theo dõi đôn đốc về triển khai thực hiện Kế hoạch tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên hệ Vụ Chính sách Dân tộc - Ủy ban Dân tộc, Vụ Giáo dục dân tộc - Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo 2 cơ quan xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Chi

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Vinh Tơr


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ GDĐT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc UBDT, Bộ GDĐT; 
- Các Sở GDĐT;
- Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT 2 cơ quan, Vụ CSDT (UBDT), Vụ GDDT (Bộ GDĐT).

 

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 693/KH-UBDT-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Phối hợp xây dựng các đề án Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

1.1

Đề án: “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT

Vụ Chính sách Dân tộc, các đơn vị liên quan thuộc UBDT.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án

Trước 30/12/2024

 

1.2

Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với CBQL, GV và học sinh các trường PTDTNT để phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS trong các ngành/nhóm ngành/lĩnh vực: sức khỏe (chủ yếu là Y khoa và Dược học), công nghệ thông tin, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng, đào tạo giáo viên”.

Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GDĐT.

Vụ Chính sách Dân tộc, các đơn vị liên quan thuộc UBDT.

Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với CBQL, GV và học sinh các trường PTDTNT.

Trước 30/12/2024

 

2

Phối hợp thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2.1

Đề án 1: “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Học viện Dân tộc, UBDT

Vụ Tổng hợp, Vụ chính sách Dân tộc, UBDT; Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT

Đề án

Trước 30/11/2024

 

2.2

Đề án 2: “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia”.

Học viện Dân tộc, UBDT

Vụ Tổng hợp, Vụ chính sách Dân tộc, UBDT; Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT

Đề án

Trước 30/11/2024

 

3

Xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban Dân tộc”

Vụ Tổng hợp, UBDT.

Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT

Đề án

Trước 30/11/2024

 

4

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT.

Vụ Tổng hợp, Vụ chính sách Dân tộc, UBDT

Thông tư

Trước 30/10/2024

 

5

Khảo sát, tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, mở rộng hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT

Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT.

Vụ Tổng hợp, Vụ chính sách Dân tộc, UBDT

Báo cáo, Hội thảo

Trước 30/11/2024

 

6

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2024

Báo Dân tộc và Phát triển.

Các vụ đơn vị, đơn vị liên quan thuộc UBDT; Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT

Sự kiện

Trước 30/12/2024

 

7

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2025

Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ GDĐT; Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT.

Các đơn vị liên quan thuộc UBDT, Bộ GDĐT

Báo cáo, Kế hoạch.

Trước 30/12/2024

 

8

Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thành tựu đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách giáo dục vùng DTTS, MN

Báo Dân tộc và Phát triển

Các đơn vị liên quan thuộc UBDT, Bộ GDĐT.

Tác phẩm báo chí

Năm 2024

 

9

Phối hợp xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024

Vụ Hợp tác Quốc tế, UBDT

Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ GDĐT

Khảo sát/ Báo cáo đề xuất.

Quý IV/2024

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 693/KH-UBDT-BGDĐT thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024

  • Số hiệu: 693/KH-UBDT-BGDĐT
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Nguyễn Thị Kim Chi, Y Vinh Tơr
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản