Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII;

Thực hiện Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia thi đua; xây dựng cụ thể các nội dung, tiêu chí thi đua, tạo ra những đột phá, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

- Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng thi đua

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tập thể, cá nhân trực thuộc.

2. Nội dung thi đua

- Thi đua nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Thi đua thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn của UBND tỉnh với các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử.

- Thi đua thực hiện hoàn thành tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

- Thi đua trong công tác tuyên truyền, tham gia chung tay thực hiện CCHC của các tổ chức, cá nhân.

- Thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thời gian tổ chức phong trào thi đua: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng, hình thức khen thưởng

a) Đối tượng

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác CCHC.

b) Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Xét khen thưởng hàng năm

* Đối với tập thể:

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác CCHC.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ CCHC được giao theo kế hoạch CCHC nhà nước hàng năm và giai đoạn 2021-2025.

- Đạt thứ hạng cao hoặc có sự thay đổi vượt bậc về thứ hạng so với năm trước trong đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh.

- Các tổ chức tham gia thực hiện tốt các nội dung CCHC trên địa bàn tỉnh.

* Đối với cá nhân:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đề xuất giải pháp, sáng kiến đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác CCHC.

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Xét khen thưởng tổng kết giai đoạn 5 năm

* Đối với tập thể: Có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC 05 năm, trong thời gian đó có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc 02 lần được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tặng giấy khen về công tác CCHC.

* Đối với cá nhân: Có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC 05 năm, trong thời gian đó có ít nhất 01 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc 02 lần được người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tặng giấy khen về công tác CCHC.

3. Số lượng khen thưởng

a) Khen thưởng hàng năm (2021, 2022, 2023, 2024), mỗi năm đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho không quá 05 tập thể và 10 cá nhân, cụ thể như sau:

* Đối với tập thể:

- Khối sở, ban, ngành; khối đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; khối UBND cấp huyện: Mỗi đơn vị đạt thứ hạng cao nhất về kết quả CCHC của khối.

- Khối Ủy ban nhân dân cấp xã: Đơn vị có thứ hạng cao nhất về kết quả CCHC của UBND cấp xã và 01 đơn vị có sự thay đổi vượt bậc về thứ hạng CCHC trong năm.

* Đối với cá nhân: do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nội vụ (cơ quan đầu mối tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh) từ các cơ quan, đơn vị.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2021-2025: đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho không quá 15 tập thể và 30 cá nhân, cụ thể như sau:

* Đối với tập thể: Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xét chọn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho không quá 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện CCHC, cụ thể: Khối sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh không quá 05 tập thể; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh không quá 01 tập thể; UBND cấp huyện không quá 02 tập thể; UBND cấp xã không quá 07 tập thể.

* Đối với cá nhân: do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nội vụ (cơ quan đầu mối tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh).

4. Kinh phí khen thưởng

- Mức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành tại thời điểm xét khen thưởng.

- Kinh phí: Từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của tỉnh.

IV. QUY TRÌNH, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Quy trình

Kết thúc thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm và kết thúc phong trào thi đua 05 năm, trên cơ sở theo dõi kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét, lựa chọn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc theo chỉ tiêu, số lượng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức họp xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ đề nghị để trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp trình khen.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoặc Biên bản họp xét của cơ quan đầu mối công tác CCHC và các ngành liên quan cấp trình khen.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nêu rõ kết quả đạt được trên từng tiêu chí đã được hướng dẫn).

3. Thời gian đề nghị xét khen thưởng

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng hàng năm (2021, 2022, 2023, 2024), Sở Nội vụ tổng hợp gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 15/4 năm liền kề.

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng giai đoạn 2021-2025, Sở Nội vụ tổng hợp gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 15/4/2026.

- Đối với hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen: Do cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì phát động phong trào thi đua quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện; UBND cấp xã xây dựng kế hoạch phát phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua CCHC góp phần trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm và kế hoạch 05 năm 2021-2025 của tỉnh.

4. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công CCHC hàng năm và giai đoạn 2021-2025.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Ban thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ VN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND cấp huyện, cấp xã;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử CCHC tỉnh; HĐ TĐKT tỉnh;
- Lưu VT, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn