Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án) và trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 506/TTr-SCT ngày 30/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phát huy vai trò, hỗ trợ, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo, kịp thời ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo sự quản lý nhất quán, có hiệu quả trong việc thực thi pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác triển khai thực hiện cần được chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối vi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật thông qua việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hp với cơ quan Trung ương để kịp thời cập nhật thông tin, trao đổi vướng mắc và hướng dẫn giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo các hiện tượng bán hàng đa cấp có dấu hiệu biến tướng, trái pháp luật cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Giải pháp tuyên truyền hiệu quả pháp luật bán hàng đa cấp tại địa phương” do Bộ Công Thương tổ chức bằng các video chuyên đề, phóng sự ghi nhận các hoạt động tuyên truyền đã thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về các hình thức bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn tỉnh.

3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm và thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận hoặc không có Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi này theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, hàng năm vào thời điểm lập dự toán các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

2. Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Làm cơ quan thường trực, phối hp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý khi tiếp nhận các thông tin, tài liệu về dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Hàng năm, xây dựng dự toán ngân sách thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính

Chịu trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí hàng năm để triển khai các hoạt động theo nội dung Kế hoạch đã được duyệt.

3. Cục Quản lý thị trường tỉnh

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyn cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công an tỉnh

- Xây dựng, thực hiện các Chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

- Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của các tổ chức, cá nhân do các cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các nội dung: Sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

6. Cc Thuế tỉnh

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; việc khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc các li ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý Thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp; chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp tại các ngân hàng nhận ký quỹ theo quy định của pháp luật; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân có liên quan tẩu tán tài sản theo yêu cầu của cơ quan chức năng; tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý, thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp và các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp đến các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn.

- Chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; giúp người dân hiểu đúng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phân biệt các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hợp pháp và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật; nắm bắt tình hình, phản ánh, báo cáo, thông tin kịp thời các hành vi, dấu hiệu vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn đến cơ quan chức năng.

- Phối hp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp được tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý.

12. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Phối hp với lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hoạt động tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp để có phương án xử lý theo quy định.

- Tiếp nhận thông tin, phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật, cung cấp cho cơ quan chủ trì hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp để xử lý theo thẩm quyền.

- Theo dõi các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để người dân biết và cảnh giác.

13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tchức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân. Cung cấp thông tin, kiến nghị của người dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tchức, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SCông Thương) để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo)
;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các s
, ban, ngành tnh;
- UB
ND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, QTTV,

các P. ngh/cứu, CBTH;
-
Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền