Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TẠI CHỖ TOÀN BỘ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÀ GIANG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (TTHC) và Mục 5 Phần II Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Điều 13, Chương III, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương “thực hiện toàn bộ quy trình tại Bộ phận Một cửa đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn” cụ thể gồm các quy trình theo phương án “5 tại chỗ”: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ tối thiểu 20% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2020 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Đẩy mạnh việc thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành phải triển khai thực hiện với yêu cầu xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện, số lượng các TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Rà soát các TTHC theo ngành, lĩnh vực quản lý để đưa vào thực hiện, đồng thời phân loại các TTHC có tần xuất giao dịch cao để giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Đề xuất phân cấp, ủy quyền phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp trên, thực hiện phân cấp ủy quyền cho cấp dưới phê duyệt TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh bảo đảm giải quyết nhanh, thuận tiện, giảm thời gian tối đa thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng và phê duyệt quy trình, trình tự giải quyết TTHC chi tiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” để thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Không luân chuyển hồ sơ TTHC thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” về phòng, ban chuyên môn hoặc bộ phận khác để thẩm định trong quá trình đang thực hiện quy trình giải quyết. Quá trình giải quyết TTHC được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi, giám sát từ khi tiếp nhận đến khi trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các TTHC và xây dựng quy trình giải quyết TTHC

- Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các sở, ban, ngành rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt tối thiểu 20% TTHC theo ngành, lĩnh vực có thể giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Trong quá trình thực hiện các sở, ban, ngành tiếp tục phân loại TTHC theo tiêu chí:

TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

TTHC được tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả nhưng không phê duyệt, đóng dấu tại chỗ.

Việc rà soát, phân loại TTHC theo hướng tăng số lượng TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

- Các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ chi tiết từng TTHC thuộc thẩm quyền quản lý theo ngành, lĩnh vực được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”.

- Thời gian thực hiện:

Giai đoạn 1: Hoàn thành trước ngày 15/4/2020, gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TBXH.

Giai đoạn 2: Hoàn thành trước ngày 30/9/2020, gồm các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Giai đoạn 3: Trước ngày 02/01/2021 áp dụng trên 30% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 100% các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (Giải pháp: thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả; in ấn, phát hành kết quả TTHC).

2. Phân cấp, ủy quyền giải quyết các TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Các sở, ban, ngành đề xuất UBND tỉnh phân cấp và ủy quyền phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền cho cấp dưới phê duyệt TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tăng số lượng TTHC phê duyệt tại Trung tâm. Việc phân loại TTHC được phân cấp và ủy quyền theo các tiêu chí:

TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh ủy quyền cho sở, ban, ngành;

TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng sở, ban, ngành;

TTHC thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng các sở, ban, ngành ủy quyền cho cấp phó hoặc trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Giao Sở Tư pháp thẩm định, đóng góp ý kiến việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt đối với từng TTHC bảo đảm đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn khi các sở, ban, ngành đề nghị.

- Các sở, ban, ngành phải cung cấp căn cứ pháp lý, đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thẩm định các đề xuất về phân cấp và ủy quyền của đơn vị và lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý, trình UBND tỉnh việc phân cấp, ủy quyền thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thống nhất ý kiến của Sở Tư pháp đối với việc phân cấp, ủy quyền trong nội bộ cơ quan, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/4/2020 (giai đoạn 1), 15/8/2020 (giai đoạn 2), 15/12/2020 (giai đoạn 3).

3. Khắc thêm con dấu để đóng dấu kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh việc khắc thêm con dấu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh làm hồ sơ đăng ký khắc thêm con dấu, tổ chức bảo quản, sử dụng con dấu bảo đảm đúng pháp luật, hiệu quả.

- Trên cơ sở các TTHC được phê duyệt giải quyết “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các sở, ban, ngành đăng ký với Công an tỉnh khắc thêm con dấu.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15/4/2020 (giai đoạn 1), 15/8/2020 (giai đoạn 2), 15/12/2020 (giai đoạn 3).

4. Phân công, bố trí cán bộ, công chức giải quyết TTHC

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

Tiếp tục rà soát bố trí cán bộ, công chức (giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban thuộc sở, ban, ngành và nằm trong quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc các sở, ban, ngành giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026) có đủ năng lực, trình độ đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt, trả kết quả các TTHC bảo đảm yêu cầu.

Thực hiện việc ủy quyền phê duyệt TTHC ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đẩy mạnh việc thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, kết quả TTHC để xử lý trên phần mềm điện tử và áp dụng chữ ký số để phê duyệt kết quả.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, bố trí thời gian hợp lý hằng ngày đến Trung tâm để trực tiếp phê duyệt các TTHC đã được thẩm định nhưng không thể phân cấp, ủy quyền cho cán bộ thẩm định hoặc chưa thực hiện được việc số hóa, áp dụng chữ ký số, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh bố trí nhân sự cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện các nhiệm vụ: Kiểm soát TTHC, ứng dụng CNTT, Văn thư - Lưu trữ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/5/2020.

5. Cơ sở vật chất và Kinh phí thực hiện

- Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh kinh phí tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thanh quyết toán các khoản chi trong việc tổ chức thực hiện TTHC “5 tại chỗ” bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, đạt kết quả cao. Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh bố trí cơ sở vật chất, phòng thẩm định, ký duyệt kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận các hồ sơ TTHC, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công khai quy trình giải quyết các TTHC này trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một của điện tử của tỉnh. Nâng cấp các phần mềm hỗ trợ Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (phần mềm quản lý công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC; đánh giá việc giải quyết TTHC...) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

7. Lưu trữ hồ sơ TTHC

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lưu trữ hồ sơ TTHC theo quy định hiện hành. Thời gian thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo.

8. Về hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện TTHC

Các sở, ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý chuyên ngành, bảo đảm đúng quy định về TTHC. Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện giải quyết TTHC của từng sở, ban, ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định và nội dung Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

9. Xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch không đạt yêu cầu

Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này của các sở, ngành và xác định đây là một trong những tiêu chí xét khen thưởng trong công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính hằng năm đối với các đơn vị (bổ sung tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm); đồng thời khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có sáng kiến hoặc thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm triển khai các nội dung trong Kế hoạch bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ và tiến độ Kế hoạch về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh định kỳ thường xuyên vào ngày 20 hằng tháng để tổng hợp báo cáo tại cuộc họp giao ban UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát các TTHC đã phân cấp để đề xuất điều chỉnh bổ sung các TTHC tiếp tục được phân cấp bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn và gửi Sở Tư pháp thẩm định, đóng góp ý kiến bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, hướng dẫn ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trên môi trường mạng trong việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”.

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận thống nhất các nội dung triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” bao gồm các nội dung đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tại Mục II, hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

- Xây dựng Quy chế phối hợp trong việc giải quyết TTHC và Quy chế phối hợp trong việc phát hành văn bản, lưu trữ hồ sơ và quản lý sử dụng con dấu thứ hai của các sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phù hợp với thực hiện giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm soát chất lượng, tổng hợp danh mục và quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, để báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

- Đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ hằng tháng.

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo cho việc thực hiện phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này và đề xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc hoặc vi phạm trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi về quy định và TTHC thì các sở, ban, ngành có trách nhiệm báo cáo, đề xuất kịp thời về Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, PVHCC.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn