Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UBND TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai;

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục tiêu

- Đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh;

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước;

- Phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời;

- Công khai minh bạch hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Đối tượng thực hiện

- Cơ quan thực hiện giám sát: Sở Tài chính; Thanh tra tỉnh Lào Cai;

- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% và trên 50% vốn điều lệ.

3. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với việc đánh giá tình hình tài chính năm 2019 và 6 tháng năm 2020 của các doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% và trên 50% vốn điều lệ.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát: Theo quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ; Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.

2. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính

- Văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp;

- Điều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, kế hoạch dài hạn (05 năm), tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp đã được kiểm toán và được Hội đồng thành viên thông qua; báo cáo tài chính quý, báo cáo nghiệp vụ định kỳ và các báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà nước;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại doanh nghiệp của các cơ quan chức năng;

- Các thông tin, tài liệu có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

3. Phương thức giám sát

- Giám sát trực tiếp: Thông qua kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp;

- Giám sát gián tiếp: Theo dõi, quản lý về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và các báo cáo khác theo quy định của nhà nước.

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai (UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ 100% vốn điều lệ): Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

- Các doanh nghiệp do UBND tỉnh Lào Cai nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Người đại diện phần vốn nhà nước lập Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính và các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư;

Các doanh nghiệp gửi các Báo cáo nêu trên cho Sở Tài chính như sau: Thời điểm nộp báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019 trước ngày 30/4/2020, Báo cáo 6 tháng năm 2020 trước ngày 31/7/2020.

2. Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện giám sát và tổng hợp kết quả giám sát tài chính tại doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ Tài chính. Báo cáo kết quả giám sát phải kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp.

- Thời gian gửi báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp cho UBND tỉnh, bảo đảm để UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2020 đối với báo cáo năm 2019 và trước ngày 31/8/2020 đối với báo cáo 6 tháng năm 2020.

- Tùy thuộc vào mức độ cụ thể trong các phát hiện, cân nhắc các hình thức xử lý đối với doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh quyết định theo một trong các hình thức sau:

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và khuyến nghị các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu và thực hiện khuyến nghị của doanh nghiệp;

+ Có văn bản nhắc nhở lãnh đạo doanh nghiệp và đề ra các biện pháp xử lý; tiếp tục giám sát tình hình tiếp thu thực hiện chỉ đạo của chủ sở hữu. Đồng thời Sở Tài chính tăng tần suất giám sát gián tiếp thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp, Kiểm soát viên báo cáo bổ sung theo các chuyên đề cụ thể, thời gian báo cáo nhanh hơn;

+ Quyết định đưa doanh nghiệp vào diện giám sát đặc biệt, thông báo với các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy trình giám sát đặc biệt;

+ Thực hiện xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo doanh nghiệp theo quy định tại điểm h, Khoản 1, Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

Trên đây là nội dung Kế hoạch giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai quản lý năm 2020. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, thường xuyên nắm bắt thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, giám sát doanh nghiệp (nếu có), đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thanh tra tỉnh;
- Các DN (có phụ biểu đính kèm);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2020 THUỘC UBND TỈNH LÀO CAI QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên doanh nghiệp

Giám sát tình hình tài chính năm 2019

Giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Ghi chú

Phương thức

Đơn vị thực hiện

Phương thức

Đơn vị thực hiện

I

Các doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

1

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

Trực tiếp

Thanh tra tỉnh

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

2

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên

Trực tiếp

Sở Tài chính

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Giám sát đặc biệt đối với Công ty năm 2019 theo Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh

3

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn

Trực tiếp

Sở Tài chính

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

 

II

Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

1

Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Lào Cai

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 92,094%

2

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Phần vốn nhà nước còn nắm giữ 50,999%

III

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

1

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính

Gián tiếp thông qua Báo cáo tài chính

Sở Tài chính