Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Quyết định số 630/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Nghị quyết số 99/2019/QH14) và Quyết định số 630/QĐ-TTg;

b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được nêu tại Điều 2 Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 -2018”.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg. Phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai các nhiệm vụ được giao;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 630/QĐ-TTg. Kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành trong năm 2021).

- Rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để tham mưu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong năm 2022).

b) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham gia góp ý ban hành, sửa đổi các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan đến chính sách tài chính về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

c) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, trong đó có tính tới những yếu tố đặc thù của tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Xây dựng

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn; đề xuất ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy đối với các loại công trình xây dựng hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu xây dựng quy định về xử lý các dự án, công trình, cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý II năm 2021).

- Tham mưu xây dựng và triển khai cơ chế quản lý, giám sát việc lắp đặt hệ thống, thiết bị điện phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của pháp luật về xây dựng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý nhà chung cư thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư, bố trí nguồn kinh phí duy trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an tỉnh

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, đăng, phát tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh; chủ trì hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn xây dựng chuyên mục, dành thời lượng phát sóng, đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, hoàn thiện tài liệu, giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm trong cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp bậc học theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 - 2022).

d) Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình tự giác, tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; dành thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; đài truyền thanh xã, phường, thị trấn và cơ quan truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Công an tỉnh

- Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và những năm tiếp theo).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Định phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

b) Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy sâu rộng, với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và những năm tiếp theo).

- Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

d) Các sở, ban, ngành, cơ quan kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tế; kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết giai đoạn 1 (từ năm 2013 - 2020) thực hiện Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, giải pháp phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Công Thương

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm tính thống nhất giữa xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông trong tổng thể quy hoạch đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Sở Công Thương rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2021).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Xây dựng phương án, giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ; lập danh sách các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy lớn để tập trung triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan; kiến nghị các cấp có thẩm quyền kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng công khai các dự án, công trình vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các sở, ban, ngành, địa phương và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện công tác kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy trước khi lưu thông trên thị trường đối với các phương tiện nhập khẩu và sản xuất trong nước thay thế hình thức kiểm định lưu thông, nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, phương tiện phòng cháy, chữa cháy lắp đặt tại các dự án, công trình (thực hiện từ năm 2020).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm soát, giám sát hoạt động đầu tư, thi công các công trình trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ dự án đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải yêu cầu chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho các đơn vị chức năng Công an tỉnh để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động đối với công trình chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình trạng cơ sở, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Công Thương

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

d) Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Thanh tra tỉnh

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

e) Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định

Phối hợp với Công an tỉnh công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy bảo đảm về quân số đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực trọng điểm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tiến hành phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã chính quy (hoàn thành trong Quý IV năm 2020).

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ các tổ, đội thuộc Công an cấp huyện và lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành để phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Phối hợp với các đơn vị Kiểm lâm, Quân đội xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị trong công tác chữa cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, dự báo tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn để có biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả; tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát, thống kê cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khi xảy ra cháy cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa phương và cần huy động lực lượng, phương tiện của các địa phương lân cận tham gia xử lý; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ đối với những loại hình cơ sở này (hoàn thành trong quý IV/2020).

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm xây dựng và tổ chức thực tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho các đơn vị Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo hướng ưu tiên vị trí, địa điểm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định liên quan về phòng cháy, chữa cháy của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường bổ sung phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm.

- Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, nhất là công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng phương án, kế hoạch huy động các đơn vị Quân đội, Công an đóng quân trên địa bàn trong công tác chữa cháy rừng để kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong phê duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; chỉ đạo việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở cấp huyện (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cơ sở thực hiện trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và hỗ trợ mức chi hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các sở, ngành, địa phương đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy. Phấn đấu đến năm 2025 bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở và lực lượng dân phòng tại các cơ sở và lực lượng dân phòng tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự gắn với trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cơ bản cho lực lượng dân phòng tại các địa bàn khác hoạt động hiệu quả (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy điều hành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Đầu tư công (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xây dựng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy phù hợp với Luật Quy hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bảo đảm phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Sở Tài chính

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trọng tâm là trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay và từng bước hiện đại (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung nhiệm vụ của “Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” bao gồm ngân sách nhà nước bố trí theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước, Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở quản lý trực tiếp đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đóng trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

đ) Các sở, ban, ngành đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp với sở, ngành, lĩnh vực quản lý (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư, tham gia xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trong quý IV năm 2021).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai ứng dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy theo hình thức xã hội hóa (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng nhu cầu hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ, các giải pháp khoa học - công nghệ tiên tiến liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại địa phương mình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy

a) Công an tỉnh

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh mở rộng hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

b) Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại và hợp tác đào tạo trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Tham gia hợp tác quốc tế và trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Công an trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V01, C07);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long