Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN NGƯỜI” GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.

Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-BCA ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Dự án). Căn cứ tình hình thực tế địa phương UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, đào tạo nghề cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật để phòng ngừa, tránh tái phạm.

- Kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm cơ bản loại tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở các địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, làm việc với người chưa thành niên, góp phần nâng cao tỷ lệ điều tra, xử lý các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người. Hoàn thiện cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội, bạo lực gia đình, mua bán người ngày càng hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hằng năm tội phạm xâm hại trẻ em giảm từ 10-15%; số trẻ em bị xâm hại tình dục giảm từ 20-30%; số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán giảm 40%, số vụ án do người chưa thành niên phạm tội giảm từ 15-20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bị bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp..., tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực bạo hành, trẻ em bị mua bán.

- Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em..., đạt 100%.

- Phấn đấu đến năm 2020 kiềm chế và kiên quyết không để hình thành, tồn tại những băng, nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”..., trong đó 20% xã, phường trọng điểm xây dựng được mô hình này.

- Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em.

- Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý theo luật định.

3. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Dự án phải đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các chủ trương chỉ đạo của trung ương, địa phương về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để mang lại hiệu quả cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng

Công dân Việt Nam; người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc ít người.

2. Phạm vi áp dụng

Tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các tuyến, địa bàn mà tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình, mua bán người, hoạt động phức tạp nghiêm trọng.

3. Thời gian thực hiện

Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (2018): Thành lập ban chủ nhiệm các cấp và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các Sở, ngành, địa phương lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Dự án.

- Giai đoạn 2 (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ đánh giá hiệu quả thực hiện của tỉnh và Dự án của Trung ương; tổng kết và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ ngành Trung ương có liên quan về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người từ cấp cơ sở.

2. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội đối với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người của hệ thống chính trị và cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

- Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý xã hội; xác định trách nhiệm đối với gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tội phạm.

- Nghiên cứu xây dựng và từng bước hoàn thiện các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực và tệ nạn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và các biện pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh, đoàn viên thanh niên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các ngành dọc triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm chặn đứng các hoạt động phạm tội, củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, để lực lượng này phát huy vai trò nòng cốt phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này từ cơ sở.

- Tổ chức tốt công tác năm tình hình, tập trung vào những trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (bố mẹ ly thân, ly hôn; bố mẹ nghiện ma túy, bị đi tù...) phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp ở địa bàn để hỗ trợ kinh tế, việc làm, tư vấn về tâm lý, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

3. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ; hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời đối với tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

- Xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, hệ loại đối tượng có khả năng, điều kiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; tiến hành phân loại, đánh giá, theo dõi, quản lý chính xác, đầy đủ để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn tội phạm.

- Xác định nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ dự báo tình hình hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người từ năm 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiến hành công tác kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người từ cấp cơ sở. Thực hiện cập nhập thông tin về tội phạm này để phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và phòng ngừa tội phạm.

- Tăng cường kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, thường xuyên tuần tra tại khu vực giáp ranh, nơi hẻo lánh, địa bàn phức tạp..., đề nghị các đơn vị chiếu sáng tăng cường ánh sáng tại những nơi vui chơi giải trí công cộng, tạo môi trường an toàn cho trẻ em vui chơi, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Nâng cao công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán người và tội phạm hình sự có nguyên nhân từ bạo lực gia đình tại các trại giam và cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, bảo vệ chăm sóc trẻ em, cán bộ văn hóa, gia đình..., kiểm tra phát hiện kịp thời sai phạm của những trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở nuôi dạy trẻ em ngoài công lập, các hoạt động môi giới xuất khẩu lao động, tìm việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài, cho, nhận con nuôi..., để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

4. Đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phát hiện, điều tra, xử lý quyết liệt, kịp thời đối với các vụ án xâm hại trẻ em đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư tin báo tố giác tội phạm, áp dụng các biện pháp đồng bộ xác minh, điều tra để nhanh chóng làm rõ, xử lý triệt để các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh xuyên quốc gia.

- Tập trung lực lượng điều tra, nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm tội, các vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình, các vụ án mua bán người liên tỉnh xuyên quốc gia một cách kịp thời, triệt để, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, kiên quyết trấn áp, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, các băng nhóm tội phạm trong độ tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ án giết người, giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho trẻ em.

- Tăng cường công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định đưa người vi phạm pháp luật vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục, những trẻ em nghiện ma túy vào các trung tâm chữa bệnh tập trung theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng tăng cường các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải tạo đối tượng đang được quản lý; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trong việc tiếp nhận các đối tượng đã hết hạn cải tạo, học tập được trở về, tái hòa nhập cộng đồng.

- Nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm có liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người để rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên gây án nghiêm trọng, phòng chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người của các sở, ban ngành, địa phương; tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ cấp tỉnh đến cơ sở, huy động các lực lượng có liên quan phối hợp triển khai có hiệu quả các nghị quyết, thông tư liên tịch về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở về quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật sớm tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm giúp đỡ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, trẻ em bị mua bán trở về..., được tiếp tục đến trường học tập.

- Tăng cường xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người, thu hút, khuyến khích các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tham gia phòng chống loại tội phạm này.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người

- Tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, giải cứu nạn nhân, điều tra khám phá các vụ án, truy bắt tội phạm mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em. Triển khai các dự án, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo..., nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tiếp nhận và trao đổi thông tin về tội phạm, phối hợp xác minh, điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ liên quan.

7. Tăng cường huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm phục vụ đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, tổ chức tập huấn kỹ năng nhiệm vụ làm việc với trẻ em là nạn nhân của loại tội phạm này cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính, cán bộ công tác xã hội...)

- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, vào công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư trang bị cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng trực tiếp đấu tranh nói riêng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.

- Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học để từng bước hoàn thiện và nâng cao lý luận về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

- Huy động các nguồn lực tài chính và các nguồn lực kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án trên địa bàn toàn tỉnh; định kỳ tham mưu sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Dự án và thực hiện báo cáo Bộ Công an theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ các sở, ngành địa phương thực hiện Dự án.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan, tổ chức tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền phòng chống tội phạm ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất hướng dẫn, áp dụng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, dạy nghề, tín dụng ưu đãi... cho trẻ em bị xâm hại và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nạn nhân của tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, mua bán người tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức hoạt động tư vấn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học, về kỹ năng sống, kết nối các chương trình, dịch vụ xã hội sẵn có tại địa phương bao gồm cả các chương trình văn hóa không chính thức, tư vấn tâm lý, tham vấn, tư vấn việc làm, đào tạo kỹ năng, chăm sóc y tế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới..., để hỗ trợ cho trẻ.

4. Sở Giáo dục và đào tạo

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên cốt cán về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường.

- Nghiên cứu, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người tích hợp trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông và các hoạt động giáo dục ngoài giờ, chính khóa. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh trong các trường phổ thông, đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư. Kiểm tra, đánh giá tình hình, sơ kết, tổng kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

5. Tỉnh đoàn Thái Nguyên

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, các cấp chính quyền trong việc vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác bảo vệ trẻ em phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên hư; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội bổ ích cho thanh, thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật ở thanh thiếu niên.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CA-PN ngày 08/5/2002 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; nghiên cứu, xây dựng mô hình gia đình 05 không, 03 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, bạo lực gia đình, quấy rối lạm dụng trẻ em để kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh góp phần phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.

7. Sở Tư pháp

Hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ, trợ giúp trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người nhưng được quản lý mua bán tại cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên phạm tội và trợ giúp pháp lý cho trẻ em, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài.

8. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ký kết nội dung khung hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người. Tích cực thực hiện công tác bảo hộ công dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ở nước ngoài và thông qua các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài nắm tình hình công dân bị lừa bán ra nước ngoài, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em. Phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng Công an để trao đổi thông tin để xác minh xử lý.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống, pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; mở các đợt tập trung tuyên truyền về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người tại các cụm dân cư. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, kịp thời cung cấp thông tin chính xác để tuyên truyền định hướng dư luận đối với các vụ án mang tính thời sự, nhạy cảm, dư luận quan tâm..., góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, hoạt động du lịch chủ trì phối hợp với các lực lượng có liên quan, chấn chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, vui chơi giải trí thu hút trẻ em và thanh thiếu niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích, nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với cơ quan chức năng quản lý, hướng dẫn người nước ngoài đến tham quan du lịch đảm bảo an toàn. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người.

11. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ các nguồn kinh phí cho việc thực hiện Dự án,

12. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an trong triển khai thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm.

- Xây dựng kế hoạch sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử các vụ án xâm hại trẻ em.

- Tăng cường đưa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Kiểm sát viên, Thẩm phán trực tiếp làm công tác kiểm sát, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người.

- Hướng dẫn xử lý các tội danh liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình và mua bán người.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về tội phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, bạo lực gia đình, mua bán người. Tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan trong đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm; xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả.

14. UBND các huyện, thành phố, thị xã               

Tổ chức thực hiện dự án tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của dự án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn; lồng ghép việc thực hiện Dự án với các chương trình khác có liên quan tại địa bàn; đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình và mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Dự án; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Dự án tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiện Dự án trên địa bàn theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này các cơ quan, đơn vị, địa phương (được nêu trong mục IV) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chương trình hành động cụ thể phù hợp chức năng của ngành mình và căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong kế hoạch để hướng dẫn đơn vị theo hệ thống ngành dọc.

2. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai Dự án

Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Dự án; ban hành kế hoạch chỉ đạo, đề xuất thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chủ nhiệm Dự án của tỉnh để trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Dự án giai đoạn 2018 - 2020 và chương trình triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

3. Mỗi đơn vị địa phương cấp huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chỉ đạo thực hiện mô hình điểm một phường, xã, thị trấn, trường học theo từng chuyên đề để rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng.

4. Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1, từ quý IV năm 2018 đến hết quý III/2019

- Giai đoạn 2, từ quý IV năm 2019 đến hết năm 2020;

Sau từng giai đoạn, Ban Chủ nhiệm Dự án sẽ sơ kết, kiểm điểm những việc làm được, chưa làm được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề ra các kế hoạch giải pháp tiếp theo.

5. Các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chủ nhiệm Dự án và các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu), định kỳ báo cáo Quý I, 6 tháng, Quý III và tổng kết năm gửi về Cơ quan thường trực Ban Chủ nhiệm Dự án (Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chủ nhiệm Trung ương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện Dự án, nếu có những khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi về Cơ quan thường trực Dự án (Công an tỉnh) để tổng hợp giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thành viên BCN Dự án;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, NC.Sơn.
Sonnh\KH33.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm