Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2021 - 2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định nêu trên, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

b) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nội dung trong Quyết định số 01/QĐ-TWPCTT ngày 08/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực giữa các sở, ngành, địa phương; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện triển khai thực hiện Bộ chỉ số.

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh.

2. Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại các cấp.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ đnâng cao năng lực tham mưu về phòng, chống thiên tai cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

4. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

5. Lồng ghép nội dung về phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

6. Cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo về rủi ro thiên tai có thể xảy ra ở khu vực cho người dân và doanh nghiệp.

7. Quản lý, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai:

- Đánh giá mức độ đảm bảo công trình phòng, chống thiên tai (đê điều, hồ chứa nước, khu neo đậu, công trình kết hợp sơ tán dân,...) và xác định trọng điểm xung yếu.

- Tổ chức bảo vệ duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình phòng, chng thiên tai đảm bảo an toàn.

- Xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công trình công cộng khác ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai và kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai.

- Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững.

8. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; tổ chức các lớp tập huấn cho cấp xã về phòng, chống thiên tai.

9. Xây dựng phương án (bao gồm các kịch bản) ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với từng loại thiên tai cụ thể, phân cấp, giao trách nhiệm thực hiện phương án theo quy định.

10. Tổ chức hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai.

11. Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai.

12. Tổ chức diễn tập về phương án ứng phó thiên tai.

13. Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm.

14. Thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

15. Tổ chức hoạt động cho lực lượng xung kích.

16. Thu, chi Quphòng, chống thiên tai theo đúng quy định.

17. Tổ chức các biện pháp ứng phó thiên tai: Chỉ huy ứng phó thiên tai; trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo cho ứng phó thiên tai; thực hiện các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai; Báo cáo nhanh về thiệt hại thiên tai kịp thời, chính xác; huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó; Tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn.

18. Tổ chức công tác khắc phục hậu quả thiên tai:

- Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh;

- Bình ổn giá thị trường;

- Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT sau thiên tai;

- Thống kê đánh thiệt hại do thiên tai và nhu cầu hỗ trợ;

- Xây dựng quy trình chi tiết về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ theo quy định hiện hành;

- Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị phục hồi sản xuất theo NĐ 02/2017/NĐ-CP;

- Bố trí dự phòng ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả;

- Huy động và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai;

- Bố trí dự toán chi hằng năm để hỗ trợ dài hạn (sửa chữa, khôi phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng,...);

- Hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

19. Phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

(Chi tiết có phụ lục Kế hoạch kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các Sở, ngành, đơn vị và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh sử dụng kinh phí được phân bổ hàng năm (nếu có) để tổ chức thực hiện hoặc lập dự toán cho các nhiệm vụ mới phát sinh, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác thực hiện Kế hoạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND - Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trình cấp thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực

miền Trung và Tây nguyên;
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và

Tìm kiếm cứu nạn tnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Các Đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH t
nh;
- VP
UB: PCVP(NL), các Phòng n/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNTV68.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

PHỤ LỤC:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ngành

Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh

Quý II hằng năm

2

Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại các cấp

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Kế hoạch của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Quý I-II hng năm

3

Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, công cụ hỗ trợ để nâng cao năng lực tham mưu về phòng, chống thiên tai và bố trí kinh phí hoạt động cho Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan

- Các trang thiết bị được mua sắm, bổ sung theo Bộ chỉ số.

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về cấp kinh phí hoạt động cho VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

Hằng năm

4

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi giai đon 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các sở, ngành, Hội đoàn thể và các địa phương

- Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch.

- Nội dung Kế hoạch được tổ chức thực hiện

Năm 2021 và các năm tiếp theo

5

Lồng ghép nội dung về phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành, địa phương

Nội dung phòng, chống thiên tai được lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

Hng năm

6

Cung cấp đầy đủ thông tin và cảnh báo về rủi ro thiên tai có thể xảy ra ở khu vực cho người dân và doanh nghiệp

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thông tin về rủi ro thiên tai được cung cấp đầy đủ cho người dân thông qua hệ thống thông tin đại chúng, website chuyên dùng, mạng xã hội

Hằng năm và khi có thông tin về diễn biến thiên tai

7

Đánh giá mức độ đảm bảo công trình phòng, chống thiên tai (đê điều, hồ chứa nước, khu neo đậu, công trình kết hợp sơ tán dân,...) và xác định trọng điểm xung yếu

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo đánh giá hằng năm hoặc theo yêu cầu

Hằng năm

8

Tổ chức bảo vệ duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Chủ các công trình

Kế hoạch của Chủ công trình về duy tu, bảo dưỡng và vận hành công trình

Hằng năm

9

Xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, trụ sở công, nhà văn hóa cộng đồng và công trình công cộng khác ở khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai và kết hợp sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai

Sở Xây dựng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố

Các Quyết định phê duyệt xây dựng công trình

Hằng năm

10

Quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch sản xuất thích ứng với đặc điểm thiên tai trên địa bàn, bảo đảm phát triển bền vững

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, địa phương

Các Quyết định phê duyệt Quy hoạch được xây dựng

Hằng năm

11

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các đợt thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

Hằng năm

12

Tổ chức các lớp tập huấn cho cấp xã về phòng, chống thiên tai

UBND các huyện, thị xã, thành phố

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các lớp tập huấn

Hằng năm

13

Xây dựng phương án (bao gồm các kịch bản) ng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai đối với từng loại thiên tai cụ thể, phân cấp, giao trách nhiệm thực hiện phương án theo quy định

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở, ngành, địa phương

Quyết định của Trưởng ban Ban Ch huy PCTT và TKCN tnh

Quý III hằng năm và trước các đợt thiên tai

14

Tổ chức hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai

UBND các huyện, thị xã, thành phố

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các đợt tập huấn, tuyên truyền

Quý III hằng năm và trước các đợt thiên tai

15

Quy chế trực ban tại Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và thực hiện nhiệm vụ trực ban

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quy chế trực ban

Quý III năm 2021

16

Tổ chức diễn tập về phương án ứng phó thiên tai

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các đợt diễn tập

Hằng năm

17

Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III hằng năm và trước các đợt thiên tai

18

Thành lập lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định thành lập Đội xung kích PCTT tại cấp xã

Năm 2021

19

Tổ chức hoạt động cho lực lượng xung kích

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Lực lượng xung kích được cung cấp đủ trang thiết bị theo hướng dẫn, tập huấn, btrí kinh phí đảm bảo hoạt động; có cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

Hằng năm

20

Thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai theo đúng quy định

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Kế hoạch thu chi Quỹ; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thu chi Quỹ

Quý II hằng năm và theo yêu cầu

21

Tổ chức các biện pháp ứng phó thiên tai: Chỉ huy ứng phó thiên tai; trang thiết bị, thông tin liên lạc đảm bảo cho ứng phó thiên tai; thực hiện các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai; Báo cáo nhanh về thiệt hại thiên tai kịp thời, chính xác; huy động nguồn lực phục vụ hoạt động ứng phó; Tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, ngành

Báo cáo của các địa phương, đơn vị

Khi có thiên tai

22

Vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, BCH PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố

Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão, lũ

Sau các đợt thiên tai

23

Tổ chức bình ổn giá thị trường

Sở Công Thương

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra

Sau các đợt thiên tai

24

Sửa chữa, khôi phục, nâng cấp công trình PCTT sau thiên tai

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các công trình PCTT được khôi phục, nâng cấp

Sau các đt thiên tai

25

Thống kê đánh thiệt hại do thiên tai và nhu cầu hỗ trợ

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo của các địa phương

Sau các đợt thiên tai

26

Xây dựng quy trình chi tiết về huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ theo quy định hiện hành

UBMTTQVN tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Quy trình huy động, quyên góp và phân bổ nguồn hỗ trợ

Năm 2021

27

Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, trang thiết bị phục hồi sản xuất theo NĐ 02/2017/NĐ-CP

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Sau các đợt thiên tai

28

Huy động và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện đkhắc phục hậu quả thiên tai

UBMTTQVN tỉnh

Các Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội

Các đợt kêu gọi, vận động

Sau các đợt thiên tai lớn

29

Bố trí dự toán chi hằng năm để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dài hạn (sửa chữa, khôi phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng,...);

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định của Chủ tịch UBND các cấp

Sau các đợt thiên tai

30

Phối hợp đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

VPTT BCH PCTT và TKCN tỉnh

Các sở, ngành, địa phương

Báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số

Khi có yêu cầu