Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/KH-BCĐ

Nghệ An, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2014-2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra nắm tình hình và kết quả chỉ đạo điều hành phát triển KTTT trên địa bàn theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 37KL/TU ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gắn với việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012 nhằm đánh giá đúng đắn những ưu điểm khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện.

- Qua đó đánh giá chính xác kết quả đã đạt được và những tồn tại vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành tại địa phương. Trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, phát triển các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục chỉ đạo phát triển khu vực kinh tế tập thể trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng Nhà nước đồng thời cũng là việc hết sức khó khăn đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và từng lĩnh vực kinh tế. Phải tuân thủ các quy định của Luật HTX 2012 và các quy định khác có liên quan, đảm bảo HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm do các thành viên tự nguyện thành lập, trên cơ sở bình đẳng, dân chủ cùng có lợi. Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò của Liên minh HTX tỉnh.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

* Thời gian:

- Từ ngày 12/9/2016 đến 15/10/2016 các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chỉ đạo, thực hiện Đề án đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020 tại các huyện, thành, thị và tổng hợp báo cáo đánh giá gửi về Liên minh HTX tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh,

* Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra số lượng hiện có các HTX đến 30/8/2016.

- Số lượng:..........................................................................................................................

- Cơ cấu HTX (HTX NN ……; Quỹ TDND ……; HTX phi nông nông nghiệp ……vv……)

- Số HTX đã chuyển đổi......................................................................................................

- Số HTX thành lập mới từ ngày 1/7/2016..........................................................................

- Số HTX ngừng hoạt động chờ chuyển đổi chuyển sang hình thức hoạt động khác........

- Số HTX đang làm thủ tục chuyển đổi...............................................................................

- Phân loại HTX:

- Phân loại HTX:

+ Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả...................................................................................

+ Hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả................................................................................

2. Kiểm tra các cơ chế chính sách của huyện để phát triển HTX

- Chính sách hỗ trợ Hợp tác xã thành lập mới.....................................................................

- Chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX......................................................................

- Chính sách khác................................................................................................................

3. Kiểm tra việc tổ chức học tập quán triệt Luật HTX 2012, các văn bản của Trung ương của Tỉnh về thực hiện Luật HTX 2012 cho các cấp ủy, các cấp, các ngành và cho cán bộ Đảng viên

- Tổ chức tập huấn tại huyện thành phần tham gia……; số lượng người tham gia............

- Tổ chức tuyên truyền tại các xã, các tổ chức chính trị xã hội số lần tổ chức...... số lượt người tham gia

- Tổ chức tuyên truyền trên các thông tin đại chúng thế nào..............................................

4. Kiểm tra việc tổ chức hiện Quyết định 231/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020

- Thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo PTKTT của huyện, quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên và kế hoạch hoạt động năm 2016 của ban chỉ đạo huyện (đã làm chưa, hay chưa làm).

- Xây dựng đề án của huyện hoặc kế hoạch thực hiện đề án của tỉnh tại huyện (Đã tiếp tục xây dựng chưa)

- Phân công cán bộ phòng ban tham mưu cho UBND huyện, thành phố, thị xã, về phát triển KTTT.

5. Nêu rõ những khó khăn bất cập trong việc tổ chức thực hiện Luật HTX năm 2012 và Đề án đổi mới phát triển HTX tỉnh giai đoạn 2014-2020 tại địa phương.

- Những khó khăn vướng mắc trong chuyển đổi HTX........................................................

- Khó khăn trong giải thể HTX.............................................................................................

- Khó khăn vướng mắc trong việc thành lập mới HTX........................................................

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ kế hoạch này yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra đánh giá và gửi báo cáo cho UBND tỉnh kịp thời gian quy định.

- Giao Liên minh HTX Tỉnh chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các đoàn.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, Thành, thị xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai công tác kiểm tra trên địa bàn quản lý, báo cáo kết quả cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, để cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Đinh Viết Hồng;
- CVP, PVP TM UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ (QĐ số 3631 ngày 27/7/2016);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, CN.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
Đinh Viết Hồng
Phó Chủ Tịch UBND tỉnh