Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 132/NQ-CP NGÀY 24/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 34-CTR/TU NGÀY 16/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CẤP, NHẤT LÀ CẤP CHIẾN LƯỢC, ĐỦ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC VÀ UY TÍN, NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 16/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân người đứng đầu và chủ động tổ chức quán triệt sâu sắc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34- CTr/TU ngày 16/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ đổi mới trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm cơ sở để tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá tình hình và căn cứ yêu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, sát đúng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện có hiệu quả; kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 16/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh có trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng và cơ cấu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020: (1) Hoàn thiện các quy định, quy chế, chính sách về công tác cán bộ; (2) Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.(3) Các giải pháp để tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ (sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương); (4) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí Chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương.

- Đến năm 2025: (1) Tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, chính sách về công tác cán bộ; (2) Cơ bản bố trí Chủ tịch UBND cấp huyện không là người địa phương, đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác; (3) Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Đến năm 2030: (1) Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; (2) Cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cụ thể là:

+ Từ 15 - 20% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi, từ 25 - 35% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; từ 20 - 25% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo chủ chốt dưới 40 tuổi. Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã: 100% có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

+ Đối với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước hoặc người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước: Nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật; sản xuất kinh doanh hiệu quả; từ 70 - 80% có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 16/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng tới việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó tập trung vào nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

2. Hoàn thiện các văn bản, thực hiện công tác cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông và phù hợp với thực tế:

2.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm:

Rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và công tác cán bộ thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, bảo đảm đúng nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất trong công tác cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh về công tác cán bộ (hoàn thành trong năm 2019).

2.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phân cấp và quy định về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất với các quy định của Đảng (thực hiện từ năm 2019).

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác cán bộ sau khi Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

+ Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

+ Nghị định quy định việc áp dụng một số điều của Luật cán bộ, công chức đối với cán bộ.

+ Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Nghị định quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ (thực hiện từ năm 2019).

- Triển khai thực hiện chính sách về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau khi Trung ương ban hành quy định).

- Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về kiểm định chất lượng đầu vào công chức (sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành).

- Theo dõi, đôn đốc việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công chức theo danh mục vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh; tiếp tục điều chỉnh danh mục và bản mô tả công việc gắn với việc thực hiện chính sách tiền lương mới đến năm 2021 phù hợp quy định Trung ương (thực hiện thường xuyên).

- Tiếp tục tham mưu phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (hoàn thành năm 2019).

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh (hoàn thành năm 2019).

3. Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

3.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Triển khai Chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài; Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững (thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài).

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa và nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thực hiện từ năm 2019).

- Triển khai tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức lãnh đạo các cấp (thực hiện từ năm 2019).

- Triển khai thực hiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để củng cố, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh, nhất là người đứng đầu (thực hiện từ năm 2019).

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh (thực hiện từ năm 2019);

- Triển khai thực hiện Chương trình học song ngữ trong các cấp học phổ thông theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo (triển khai từ năm học 2019 - 2020);

3.3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Triển khai thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khoa học và công nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy, ngang tầm khu vực và thế giới (thực hiện sau khi Trung ương ban hành quy định);

3.4. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cấp để thực hiện được mục tiêu cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW (thực hiện từ năm 2019).

3.5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thu hút nguồn nhân lực y tế và chính sách hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ cho ngành y tế tỉnh.

4. Về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Sở Xây dựng triển khai thực hiện chế độ chính sách đất ở, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định (thực hiện từ năm 2019).

5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức chạy quyền:

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với cấp ủy cùng cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

- Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xác định các đối tượng đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, khả năng làm việc, phù hợp về độ tuổi, tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số, có tính đến kế thừa và chuyển tiếp trong từng giai đoạn cụ thể.

- Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên, đồng thời chú trọng tạo lập môi trường làm việc dân chủ, cạnh tranh, bình đẳng, tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

- Xây dựng kế hoạch phát triển cán bộ, công chức, viên chức ở từng cấp trên cơ sở gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau tạo sự liên thông trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là của người đứng đầu trong việc tiến cử người có đức, có tài để đào tạo, bồi dưỡng, tiến cử người thay thế mình; hoàn thiện cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ, công chức trẻ.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ theo từng vị trí việc làm trên cơ sở lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương. Kết quả đánh giá cá nhân gắn với kết quả đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng Quy chế thực hiện phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm cụ thể trong nội bộ từng đơn vị.

- Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, công chức, viên chức. Quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản của cấp ủy chủ trương không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; theo chuyên đề, chuyên ngành; của cấp trên đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

- Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm, không có "vùng cấm".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Sở Nội vụ để chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả. Định kỳ 15/12 hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo UBND tỉnh tình hình kết quả thực hiện kế hoạch (thông qua Sở Nội vụ).

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung được phân công thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các CQHC thuộc tỉnh;
- Các ĐVSN trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh (để đăng tin);
- Website CCHC tỉnh (để đăng tin);
- Lưu: VT, TH, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình