Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 GIAI ĐOẠN 2021-2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 9/2/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2;

Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-BYT ngày 10/3/2021 của Bộ Y tế về việc Truyền thông về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Mục tiêu của tiêm vắc xin phòng COVID-19 là tạo miễn dịch cộng đồng cho trên 80% dân số tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên do nguồn cung ứng vắc xin còn hạn chế, mục tiêu trong giai đoạn 2021-2022 như sau:

1. Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 bằng sử dụng vắc xin chống dịch miễn phí, giảm áp lực kinh tế, tái thiết lập cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe mạnh, gia tăng cơ hội để người dân được hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện.

2. Mục tiêu cụ thể

- 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- 20% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi có đủ nguồn vắc xin.

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo tình hình dịch.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đối tượng, phạm vi, thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19

1.1. Đối tượng triển khai

a) Đối tượng ưu tiên và miễn phí:

- Nhóm 1: là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên,…); Quân đội, Công an.

- Nhóm 2 gồm: Nhân viên, cán bộ ngoại giao, cán bộ của tỉnh được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Nhóm 3 gồm: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước,…;

- Nhóm 4 gồm: Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

- Nhóm 5 gồm: Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi;

- Nhóm 6: Người sinh sống tại các vùng có dịch;

- Nhóm 7: Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

- Nhóm 8: Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài;

- Nhóm 9: Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

b) Những đối tượng, cá nhân khác không nằm trong các nhóm trên thực hiện tiêm chủng theo hình thức tự nguyện chi trả.

1.2. Phạm vi triển khai

- Triển khai sử dụng vắc xin trên phạm vi toàn tỉnh.

- Mức độ ưu tiên từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp hơn dựa trên tiêu chí sau:

+ Các khu vực ghi nhận trường hợp mắc hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng.

+ Đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh

+ Địa phương có mật độ dân số cao.

+ Các huyện, thành phố có đầu mối giao thông quan trọng.

1.3. Thời gian triển khai: Theo tiến độ cung ứng vắc xin và sự ưu tiên sử dụng vắc xin cho đối tượng tiêm, dự kiến thời gian triển khai như sau.

a) Triển khai cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng miễn phí

* Đợt 1: triển khai tiêm ngay sau khi vắc xin được phân bổ về đến địa phương (dự kiến từ 19/4/2021 đến 15/5/2021).

- Đối tượng tiêm là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên,…); Quân đội; Công an.

(Bảng chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

* Các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ được triển khai căn cứ theo lượng vắc xin do Bộ Y tế phân bổ và số lượng người tiêm thuộc các đối tượng còn lại.

b) Triển khai cho các đối tượng không thuộc diện tiêm chủng miễn phí: thời gian triển khai căn cứ theo nhu cầu thực tế và khả năng cung ứng vắc xin.

2. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư

Vắc xin do COVAX Facility cung ứng cho Việt Nam Quý I, II/2021 là vắc xin do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất cung ứng bởi SK Bioscience (SKBio).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chuẩn bị các điều kiện dây chuyền lạnh sẵn sàng tiếp nhận vắc xin khi được cung cấp từ Trung ương.

Tất cả các kho bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh và huyện đều đang thực hiện quy định Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) theo Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Các kho hiện tại nằm trong khuôn viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố được bảo quản và theo dõi bởi các cán bộ 24/24 giờ.

Số lượng vắc xin, bơm tiêm và hộp an toàn nhập kho và xuất kho tại tất các tuyến sẽ được ghi và theo dõi qua số quản lý xuất, nhập vắc xin kèm theo biên bản bàn giao theo quy định. Số quản lý xuất nhập vắc xin sẽ được cập nhật hàng tháng tại tất cả các tuyến.

Ngoài ra việc sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các tuyến. Hệ thống này bao gồm chức năng quản lý đối tượng tiêm, tỷ lệ tiêm, quản lý vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn và sẽ được sử dụng hoặc điều chỉnh phù hợp để quản lý đối tượng, tỷ lệ tiêm, vắc xin và vật tư tiêu hao khi triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Vắc xin COVAX Facility có điều kiện bảo quản 2-8°C. Vì vậy, kế hoạch phân phối, vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh của Chương trình tiêm chủng mở rộng. Việc vận chuyển vắc xin thực hiện tại các tuyến như sau:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID-19 tại kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin COVID-19 cho bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng.

- Tuyến huyện, thành phố: Trung tâm Y tế cấp huyện vận chuyển vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các xã, bệnh viện huyện/thành phố hoặc các điểm tiêm chủng dịch vụ được yêu cầu hỗ trợ 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm.

- Tuyến xã tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn dư sau khi kết thúc buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại trạm y tế xã có tủ lạnh bảo quản vắc xin.

- Tuyến xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở được phép tiêm chủng: Nhận vắc xin từ tuyến huyện, thành phố, bảo quản vắc xin và vận chuyển cho các điểm tiêm trong buổi tiêm chủng.

- Trong trường hợp hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Tiêm chủng mở rộng không đáp ứng nhu cầu vận chuyển, bảo quản vắc xin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo Sở Y tế đề xuất phương án huy động hệ thống dây chuyền lạnh của các cơ sở tiêm chủng dịch vụ công lập và tư nhân trên toàn tỉnh.

3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19

Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia tập huấn cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 10 ngày; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Dự án tiêm chủng mở rộng Miền Bắc tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các tuyến trên địa bàn tỉnh kịp thời trước khi triển khai chiến dịch tiêm chủng.

4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19

Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng cụ thể bằng các phóng sự, bản tin kịp thời cập nhật kế hoạch triển khai tiêm và số lượng người tiêm trên địa bàn. Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí thông tin, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm.

Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm.

5. Tổ chức tiêm chủng

5.1. Xây dựng nhu cầu và kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin COVID-19 tại địa phương và chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm nguy cơ, danh sách đối tượng đồng ý tiêm và không đồng ý tiêm theo mẫu thu thập ý kiến các đối tượng của Bộ Y tế. Tổng hợp danh sách đơn vị tiêm chủng, số lượng đối tượng tiêm chủng tại tỉnh, thành phố và thông báo cho Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để được cung ứng vắc xin.

5.2. Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm

a) Hình thức tiêm

Sử dụng 02 liều cho các đối tượng trên 18 tuổi, cách nhau 21 ngày, tiêm bắp, đóng gói 10 liều/lọ.

Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước và tư nhân tham gia tổ chức buổi tiêm.

b) Tổ chức buổi tiêm

Để thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch COVID-19, các đơn vị tổ chức tiêm chủng thực hiện theo Công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/4/2020 tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19, cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:

+ Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ đảm bảo không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.

- Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng:

+ Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng.

+ Đối tượng là người già thì người đưa đi tiêm chủng phải không có các dấu hiệu ho, sốt... nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 hay có tiền sử tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 trong vòng 14 ngày.

- Bố trí điểm tiêm chủng:

+ Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng.

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.

+ Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng.

+ Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng.

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng.

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVD-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.

c) Cơ sở thực hiện tiêm

* Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố:

- Thực hiện tiêm cho các đối tượng là các cán bộ y tế của cơ sở, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, các đối tượng đang điều trị tại bệnh viện và các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của địa phương.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các xã ở các vùng đi lại khó khăn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã).

* Trạm Y tế cấp xã:

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trạm y tế và điểm tiêm lưu động.

- Thực hiện tiêm cho các đối tượng là nhân viên y tế, nhân viên tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng quốc phòng, công an, giáo viên trên địa bàn, những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, những người già trên 65 tuổi đang sinh sống trên địa bàn và các trường hợp mắc bệnh mãn tính không điều trị nội trú theo kế hoạch của địa phương, sau khi kết thúc chiến dịch phải tiến hành tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm.

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình.

* Bệnh xá, cơ sở y tế thuộc các ngành:

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc ngành mình và hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai cho các đối tượng khác (trong trường hợp cần thiết).

- Tổ chức các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

* Phòng tiêm chủng dịch vụ:

- Thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trả phí theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Bố trí các đội cấp cứu tại cơ sở tiêm.

5.3. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng

a) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ trung ương đến địa phương. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm

Y tế các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

b) Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ sở tiêm chủng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.

c) Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: Các hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin cấp tỉnh thành phố được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

d) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Quy trình được đào tạo định kì cho các cán bộ tham gia vào quá trình tiêm tại các tuyến, các cơ sở khám chữa bệnh.

5.4. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và đặc điểm của vắc xin COVID-19.

- Các cơ sở tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế.

5.5. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

- Phân công cán bộ tuyến tỉnh và huyện giám sát triển khai

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kinh phí trung ương

Nguồn kinh phí Trung ương đảm bảo cho các hoạt động: Mua vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn,…); tăng cường năng lực hệ thống dây chuyền lạnh các tuyến; các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh; xây dựng các thông điệp truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông tại tuyến Trung ương.

2. Kinh phí địa phương

Nguồn kinh phí địa phương đảm bảo cho các hoạt động:

- Vận chuyển và bảo quản vắc xin từ tuyến trung ương về địa phương và tại địa phương.

- Các hoạt động tập huấn cho Trung tâm Y tế huyện, các điểm tiêm chủng trên địa bàn.

- Mua bơm kim tiêm, các dụng cụ, vật tư phục vụ tiêm chủng (bông, cồn, hộp chống sốc, …)

- Các hoạt động truyền thông tại tỉnh (in băng rôn, tờ rơi tuyên truyền,…).

- In ấn biểu mẫu, báo cáo (in phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19, giấy xác nhận tiêm chủng,…).

- Công tiêm, kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng.

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 được hỗ trợ giai đoạn 2021-2022 và đề xuất kinh phí hỗ trợ triển khai.

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ về việc thực hiện thu phí giá dịch vụ tiêm chủng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế.

- Chủ động liên hệ với viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề xuất nhu cầu vắc xin COVID-19 và tiến độ tiếp nhận vắc xin về tỉnh Tuyên Quang.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố:

+ Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo.

+ Lập dự toán kinh phí tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đảm bảo hiệu quả, an toàn.

+ Chỉ đạo các đơn vị điều trị chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo Kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Cung cấp danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm Vắc xin COVID-19 gửi về Sở Y tế, đồng thời phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình và hỗ trợ Sở Y tế khi cần thiết.

4. Sở Tài chính

Tham mưu cân đối, bố trí nguồn kinh phí; thẩm định trình bổ sung dự toán kinh phí theo từng đợt triển khai các hoạt động tiêm chủng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm Vắc xin COVID-19 thuộc đối tượng quản lý (hộ nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội...) để phối hợp với cơ quan y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng trên địa bàn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe

Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông. Truyền thông khuyến khích các đơn vị, cá nhân, tổ chức đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện và chi trả chi phí tiêm chủng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Phối hợp với chính quyền, ngành y tế, cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân, vận động người dân thuộc các đối tượng đi tiêm vắc xin COVID-19 theo kế hoạch. Tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với địa phương và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tập huấn, rà soát lập danh sách đối tượng và tổ chức tiêm Vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.

Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo phân cấp ngân sách.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- UBMTTQ VN tỉnh và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị
được giao nhiệm vụ trong kế hoạch; (thực hiện)
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- BV ĐK, TTYT huyện, thành phố;
- Phòng KGVX, TH (Huy);
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN NĂM 2021 - 2022
(Kèm theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng ưu tiên*

Số đối tượng dự kiến*

Số đối tượng được tiêm**

Số liều vắc xin***

A. TIÊM CHỦNG MIỄN PHÍ

130.500

123.975

309.938

Đợt 1 (Quý II/2021)

8.300

7.885

19.713

1

Cán bộ y tế

3.000

2.850

7.125

2

Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên)

2.000

1.900

4.750

3

Lực lượng quân đội

700

665

1.663

4

Lực lượng công an

2.600

2.470

6.175

Đợt 2 ( từ Quý III/2021 đến năm 2022)

122.200

116.090

290.225

1

Giáo viên

6.700

6.365

15.913

2

Những người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Vận tải, du lịch, điện, nước

1.000

950

2.375

3

Những người mắc bệnh mãn tính trưởng thành

2.000

1.900

4.750

4

Người trên 80 tuổi

2.000

1.900

4.750

5

Người trên 65 tuổi đến dưới 80 tuổi

10.000

9.500

23.750

6

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội

100.000

95.000

237.500

7

Người được cử đi học tập, lao động nước ngoài

500

475

1.188

B. TIÊM CHỦNG CÓ TRẢ PHÍ

(tiêm ngay khi có vắc xin và theo nhu cầu)

 

 

 

Ghi chú

* Đối tượng ưu tiên theo số thứ tự.

** Số lượng đối tượng tiêm bằng số đối tượng dự kiến x tỷ lệ tiêm chủng 95%.

*** Số liều vắc xin bằng số lượng đối tượng tiêm x 2 mũi tiêm/người x 1,25 hệ số hao phí ước tính.