Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bệnh tâm thn, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Huy động sự tham gia của xã hội nhất là gia đình, cộng đồng tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sng; sàng lọc, phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ tự kỷ bị tâm thần nặng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thn và người ri nhiu tâm trí.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Giai đoạn 2021 -2025:

- Hàng năm, ít nhất 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 06 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; ít nht 100 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.

- Ít nhất 80% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục.

- Từ 80% trở lên người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí còn nhận thức được có nhu cầu được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 350 hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- 100% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Hàng năm, ít nhất 80% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Ít nhất 60% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ của người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; thu hút ít nhất 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở.

- Ít nhất 60% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

- Ít nhất 30% gia đình có người tâm thần, 30% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Ít nhất 70% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xây dựng thí điểm 01 mô hình cơ sở phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, trẻ tự kỷ.

b. Giai đoạn 2026 - 2030:

- Hàng năm khoảng 90% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; phấn đấu trẻ em từ sơ sinh đến 06 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; khoảng 200 trẻ em tự kỷ nặng được điều tr, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội phù hợp tại cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội.

- Ít nhất 90% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục (tùy theo sức khỏe, năng lực).

- Từ 80% trở lên người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 500 hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định.

- 100% người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

- Hàng năm, ít nhất 90% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Ít nhất 70% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người ri nhiễu tâm trí có câu lạc bộ thdục, ththao, văn hóa, văn nghệ; thu hút 40% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thdục, ththao; 30% người tâm thn, trẻ em tự kỷ và người ri nhiu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật.

- Ít nhất 70% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế.

- Ít nhất 60% gia đình có người tâm thần, 60% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

- Ít nhất 70% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Xây dựng từ 01- 02 mô hình cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ em bị tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các huyện, thị xã, thành phố có số lượng trẻ em bị tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI:

1. Đối tượng:

Người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí theo quy định tại Kế hoạch này là những người có vấn đề sc khỏe tâm thần, gồm: Tâm thần phân liệt; chứng động kinh, tổn thương não, chậm phát triển trí tuệ, nghiện chất kích thích; rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý; người bị rối loạn stress sau sang chấn tâm lý, là nạn nhân của sự xâm hại, của bạo lực gia đình và học đường; người khuyết tật dạng tâm thần kinh, tâm thần khác.

2. Phạm vi: Kế hoạch được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên hỗ trợ các địa phương có số người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, người có nguy cơ tâm thần cao so với dân số.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Trợ giúp y tế:

- Thực hiện dịch vụ phát hiện sớm trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; tuyên truyền, tư vấn về phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trem tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí và gia đình họ.

- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ phát hiện sớm, điều trị, trị liệu và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí theo quy định của pháp luật.

- Triển khai phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

2. Trợ giúp giáo dục:

- Hỗ trợ triển khai giáo dục các cấp học thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý tham gia giáo dục cho trẻ em tự kỷ và thanh niên rối nhiễu tâm trí; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên hỗ trợ, trợ giúp giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, gia đình về nghiệp vụ giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

- Phát triển hệ thống dịch vụ và mô hình giáo dục trẻ em tự kỷ, người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, phù hợp với nhu cầu đa dạng của trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí: Phát hiện sớm, can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, giáo dục trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí tại cơ sở trợ giúp xã hội, gia đình và cộng đồng, giáo dục từ xa.

- Rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về giáo dục đặc biệt của trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục cho trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

- Các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật, tổ chức chuyên biệt, lồng ghép, hỗ trợ hòa nhập, cần chú ý khuyến khích sự tham gia của học sinh, nhất là trẻ em tự kỷ, trẻ em bị rối nhiễu tâm trí; các cơ sở giáo dục cần tăng cường các hoạt động, giáo dục như: múa, hát, vẽ, thể chất... đồng thời, kết hợp các biện pháp can thiệp sớm để giúp cho trẻ từng bước khắc phục, đẩy lùi chứng tự kỷ ở trẻ và trẻ em bị rối nhiễu tâm trí.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ học sinh khuyết tật học hòa nhập ở các cơ sở giáo dục của địa phương.

- Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý đảm bảo người tâm thn và người ri nhiu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

3. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội:

- Tchức truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người khuyết tật, trong đó chú trọng người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tượng khó khăn có nhu cầu tới các dịch vụ sẵn có, nhằm hỗ trợ tiếp cận chính sách an sinh xã hội.

- Kịp thời triển khai thực hiện trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng cho các đối tượng theo quy định; đồng thời, tham mưu xây dựng ban hành kế hoạch, giải pháp đặc thù cho nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh, nhất là đảm bảo cho trẻ em tự kỷ, người bị rối nhiễu tâm trí được chăm sóc tốt, phục hồi chức năng, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

- Vận dụng các mô hình hiện có để phát triển, xây dựng thành mô hình truyền thông lồng ghép vận động hỗ trợ người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

4. Trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao:

Triển khai hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội, gồm:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên hướng dẫn tổ chức lao động trị liệu cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

- Hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu, văn hóa và thể thao phù hợp cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở phục hồi chức năng.

- Hướng nghiệp, tổ chức lao động trị liệu cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí và làm thí điểm tổ chức thực hiện trong các Chương trình, đề án có liên quan với mức hỗ trợ theo quy định.

- Thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế đối với gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; mô hình hỗ trợ gia đình có người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí khởi nghiệp.

- Ưu tiên gia đình người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được vay vốn ưu đãi để tạo việc làm và mở rộng việc làm.

5. Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí:

- Thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, với quy mô, phù hợp số lượng đối tượng, nhm đảm bảo chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần và rối nhiễu tâm trí nặng; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị cho cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí đạt tiêu chuẩn Nhà nước quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, các hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng, trị liệu và cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030, đầu tư hỗ trợ xây dựng tối thiểu 01 mô hình cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; từ 01 - 02 mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho người mắc bệnh tâm thần, trẻ em tự kỷ (các mô hình cung cấp dịch vụ hoạt động trị liệu, gồm: trị liệu tâm lý, vật lý trị liệu, giáo dục, lao động trị liệu và phục hồi chức năng xã hội, công tác xã hội cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người ri nhiễu tâm trí và phi kết hợp điều trị y tế phù hợp tại cơ sở).

- Thực hiện cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, hướng nghiệp dạy nghề, lao động trị liệu, hỗ trợ xã hội, trliệu tâm lý, trị liệu bằng liệu pháp khác. Hướng dẫn các địa phương sử dụng bộ công cụ sàng lọc, chn đoán sớm, phát hiện sớm và hỗ trợ can thiệp sớm và áp dụng mô hình trị liệu không sử dụng thuốc, ứng dụng công nghệ thông tin để sàng lọc, chẩn đoán sớm và can thiệp sớm.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên:

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực công tác xã hội, các kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; sàng lọc phát hiện sớm đối với trẻ em tự kỷ và người ri nhiu tâm trí; đội ngũ vận hành hệ thng cơ sở dữ liệu về sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và phục hồi chức năng cho người tâm thần tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đạt từ 90% trở lên trong tổng số cán bộ công chức, viên chức, cộng tác viên.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng, hướng dẫn các phương pháp nhận biết và kỹ thuật can thiệp cơ bản đối với trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí trong trường học; cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong hoạt động chăm sóc, giáo dục cho người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí, đặc biệt là trẻ tự kỷ cho giáo viên trực tiếp dạy trẻ em tự kỷ và người chưa thành niên rối nhiễu tâm trí.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội và người lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại đơn vị, cộng đồng, xã hội.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho thân nhân đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người ri nhiu tâm trí tại hộ gia đình, cộng đồng; bình quân khoảng 100 lượt người/năm.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh; tập huấn giảng viên nguồn cho đơn vị, địa phương về kỹ năng phòng ngừa nguy cơ đối với trẻ em tự kỷ và bị rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

7. Nghiên cứu, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Kế hoạch trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội:

- Tổ chức xây dựng, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp pháp lý và thực hiện tuyên truyền, giáo dục, các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người bị rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính.

- Trên cơ sở đó, khuyến nghị giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần trên địa bàn tỉnh.

8. Truyền thông, nâng cao nhận thức:

- Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội; kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần; chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ tự kỷ và đối tượng khác.

- Nghiên cứu, khảo sát học hỏi kinh nghiệm; xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ năng chăm sóc và phục hồi chức năng, sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên trợ giúp xã hội.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm và phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng về sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên.

9. Theo dõi, giám sát, đánh giá:

Cơ quan Thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tham mưu xây dựng kiểm tra, giám sát, đánh giá chung, đồng thời tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành kiểm tra, giám sát chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ. Tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định, trong đó tập trung các vấn đề:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí (đầu vào, hoạt động, đầu ra) và đánh giá kết quả, tác động, bảo đảm thông tin được tổng hợp từ cấp quản lý và cơ quan thực hiện Chương trình.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 06 tháng, 01 năm, sơ kết, tổng kết hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

10. Tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nhằm tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thực hiện có hiệu quả, kịp thời Luật Người khuyết tật, các văn bản liên quan và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trợ giúp người khuyết tật trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch, tiếp cận công trình công cộng, giao thông, trợ giúp pháp lý và công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác trợ giúp người khuyết tật, nhất là trợ giúp đối tượng bị tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia.

3. Lồng ghép các chỉ tiêu liên quan đến người khuyết tật trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành; đẩy mạnh ứng dụng các nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, trị liệu tâm lý, phục hi chức năng cho người khuyết tật; tăng cường tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để trợ giúp cho người khuyết tật.

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức vì người khuyết tật trong việc trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương trên cơ sở xem xét tổng hợp đề xuất của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Nguồn tài chính đóng góp, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chđạo, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng tại các cơ sở của ngành; tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế; triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức; tổ chức khảo sát, đánh giá và thu thập thông tin về người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết vào cuối năm 2030.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị có liên quan đề xuất đầu tư, hỗ trợ đầu tư từ cân đối ngân sách, vận động các nguồn tài trợ, viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Tham mưu cân đối nguồn ngân sách để bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đồng thời, tham mưu hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nguồn vốn do tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ theo quy định pháp luật.

4. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp y tế đối với người khuyết tật, nht là đối với người tâm thn, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí; tham mưu xây dựng hệ thống mạng lưới hỗ trợ tư vấn chuyên môn ở tuyến trạm y tế và phát triển dịch vụ phục hồi chức năng toàn diện cho người khuyết tật tại gia đình, cộng đồng theo hướng tiếp cận lấy người khuyết tật làm trung tâm.

5. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể triển khai lồng ghép các chương trình giáo dục kỹ năng sng cho học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (cả giáo dục chuyên biệt, giáo dục lồng ghép); triển khai các chương trình phòng ngừa, can thiệp sớm các trường hợp học sinh có biu hiện tự kỷ và rối nhiễu tâm trí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; phối hợp với các cơ sở y tế có liên quan thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục, phục hồi khả năng học tập và học nghề cho học sinh, học viên bị tự kỷ, rối nhiễu tâm trí và mắc bệnh tâm thần.

6. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn các cơ quan thông tn báo chí tăng cường tuyên truyền về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Đưa gương tốt về hỗ trợ người khuyết tật, nhất là trẻ tự kỷ tại cộng đồng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...

7. Sở Tư pháp: Tổ chức xây dựng, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói chung và thân nhân người tâm thn, trẻ em tự kỷ, người bị ri nhiu tâm trí có khó khăn về tài chính.

8. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai Kế hoạch; phối hợp vi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động có liên quan.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, các đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Định kỳ 06 tháng (vào ngày 31/5), cuối năm (vào ngày 30/11), báo cáo đột xuất khi cần thiết, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Cục Bảo t
rợ xã hội;
- TT TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP TV;
- Các đơn vị có tên tại mục VI;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, (
H-KH07).
(Gửi bảng tng hợp kinh phí cho Sở: LĐTBXH; TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ

KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN, TRẺ EM TỰ KỶ VÀ NGƯỜI RỐI NHIỄU TÂM TRÍ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Kèm theo K
ế hoạch s: 51/KH-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Nội dung

Kinh phí 2021 - 2030

Kinh phí dự kiến thực hiện mỗi năm

Dự kiến nguồn Kinh phí hỗ trợ thực hiện

Trung ương

Địa phương

1

- Hỗ trợ nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ xã hội tnh 01 mô hình cơ sở phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí.

30.000

3.000

20.000

10.000

2

- Đào tạo, đào tạo lại, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội và người lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Đào tạo:

11 x 200CB x 3 lớp = 6.600

660

2.400

4.200

 

- Tập huấn nâng cao năng lực 600 cán bộ.

Tập huấn:

85 x 10 lớp = 850

85

 

850

3

Hỗ trợ mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí cho người mắc bệnh tâm thần, trẻ em tự kỷ.

XD 01 mô hình = 3.000

600

2.000

1.000

4

Truyền thông nâng cao nhận thức.

50 x 20 lớp = 1.000

100

 

1.000

 

Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm (2 chuyến)

150 x 2 chuyến = 300

 

 

300

 

Thí điểm hỗ trợ mô hình sinh kế (20 hộ)

15 x 20 hộ = 300

30

 

300

5

Hoạt động giám sát, đánh giá

50 x 10 năm = 500

50

 

500

Tổng cộng:

42.550

4.525

24.400

18.150

Trong đó: Nguồn TW đề nghị hỗ trợ 24 tỷ 400 triệu đồng