Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 497/KH-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN”

Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2021, Bộ Y tế phối hp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch Xây dựng Đán và tổ chức Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, với các nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát hiện các tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và cao sức khỏe nhân dân để giới thiệu, quảng bá đến đông đảo người dân và dư luận xã hội, qua đó góp phần tôn vinh những nlực của toàn ngành y tế trong công tác chăm sóc, bo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao vị thế của ngành y tế và tăng cường niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

- Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sc của các tập thể, cá nhân người làm báo đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, ủng hộ, cổ vũ, chia sẻ và tham gia thực hiện chtrương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế.

2. Yêu cầu

- Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” được triển khai rộng rãi trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách ca Đảng và Nhà nước về qun lý hoạt động báo chí.

- Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành y tế, tôn vinh nghề báo và người làm báo.

- Đy mạnh truyền thông đGiải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khe nhân dân” thu hút được đông đảo các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên tham dự.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng Đề án giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”

1.1. Đơn vị chủ trìphối hợp thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng);

- Đơn vị phối hợp: Hội Nhà báo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí- Xuất bn); các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế bao gồm: Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Kế hoạch- Tài chính; Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Văn phòng Bộ, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương... và các cơ quan truyền thông đại chúng, các đơn vị tài trợ cho Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”.

1.2. Các nhiệm vụ cụ thể

Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí- Xuất bản) và các đơn vị liên quan thành lập Ban Soạn thảo, Ban Thư ký xây dựng Đán Giải Báo chí Quốc gia “Vì sức khỏe nhân dân” và tổ chức các cuộc họp góp ý để hoàn thiện Đán, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như sau:

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hp

Thi gian

Sản phm

1

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án, tchức và truyền thông về Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 4/2021

Kế hoạch được ban hành

2

Gửi văn bản đề nghị các đơn vị cngười tham gia BST, tổ thư ký xây dựng Đ án

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 4/2021

Công văn được ban hành

3

Tng hợp trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định Thành lập BST, tổ thư ký

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế)

Các đơn vị có liên quan

Tháng 5/2021

Quyết định thành lập BST

4

Xây dựng Dự thảo Đề án

BST, T thư ký

Các đơn vị có liên quan

Tháng 5/2021

Dự thảo đề cương đề án

5

Các cuộc họp góp ý Dự thảo Đề án (tại Hà Nội)

BST, Tổ thư ký

Các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2021

Các nội dung góp ý

6

Hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định ban hành Đề án

BST, Tổ thư ký

Các đơn vị có liên quan

Tháng 6/2021

Quyết định phê duyệt Đề án

2. Tổ chức Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”

2.1. Thành lập Ban tchức

- Bộ Y tế ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc của Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, bao gồm thành viên là Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo và cán bộ của Vụ Báo chí và Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Hội Nhà báo Việt Nam.

- Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, thành lập Hội đồng Giám khảo và tchức phát động, chấm giải, trao giải các tác phm tham dự.

2.2. Tổ chức Lphát động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”

- Bộ Y tế phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan tchức Lễ phát động Giải báo chí Quốc gia “Vì Sc khỏe nhân dân”, dự kiến vào dịp Chào mừng Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (ngày 02/9/2022).

- Đăng tải thông tin về Lễ phát động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, Thể lệ Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” và các hoạt động của Giải được đăng tải trên các ấn phẩm và phiên bản điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (www.moh.gov.vn); website Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác... để quảng bá về Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”.

2.3. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải

Lễ Tổng kết và trao giải Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” được tổ chức vào dịp Chào mừng Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (ngày 02/9/2022).

3. Truyền thông về Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”

- Truyền thông các nội dung về Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, bao gồm: xây dựng các tin, bài, ảnh, phóng sự và đăng tải thể lệ cuộc thi trên các ấn phẩm và phiên bản điện tử thuộc Báo Sức khỏe & Đời sống, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; website Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhà báo và Công luận, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... và một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương, trên Fanpage Sức khỏe Việt Nam, kênh Youtbe của Bộ Y tế và trên các nn tảng mạng xã hi như Zalo, TikTok, Lotus...

- Xây dựng các phóng sự, trailer phát thanh và truyn hình vGiải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” phát tại Lễ phát động và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...để quảng bá hình ảnh và hoạt động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” trên các phương tiện truyn thông đại chúng.

- Phối hp với Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV2) phát thanh trực tiếp Lễ phát động, Lễ Tổng kết và trao giải Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” và và đăng tải trailer/media quảng cáo về Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; Phối hợp với báo Gia đình và Xã hội, Báo Sức khỏe và Đời sống livestream Lễ phát động, Lễ Tổng kết và trao giải trên các nền tảng mạng xã hội của Bộ Y tế.

- Phối hp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty truyền hình Cáp Việt Nam, xây dựng phóng sự quảng bá về Lễ phát động Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” và đăng tải trailer/media quảng cáo về Giải báo chí đăng tải trên kênh VTVcab7 - Đài Truyền hình Việt Nam.

- Ghi hình toàn bộ Lễ phát động Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” làm tư liệu phục vụ công tác truyền thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

Bộ Y tế phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí và Xuất bản); Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc như sau:

1.1. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch xây dựng Đề án và tchức Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; thành lập Ban soạn thảo, tổ thư ký xây dựng Đề án và tổ chức các cuộc họp góp ý Đề án (tại Hà Nội).

- Hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết định ban hành Đề án Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”.

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo.

- Chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan và Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam triển khai thực hiện Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; phát động, tiếp nhận bài dự thi; tổ chức chấm; tổ chức trao giải.

- Tchức các hoạt động truyền thông về cuộc thi trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương và mạng xã hội.

1.2. Văn phòng Bộ Y tế

- Phối hợp đăng tải nội dung các hoạt động của Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

- Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

1.3. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương

- Phối hợp Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; quá trình hoạt động của Ban tổ chức, Ban Giám khảo, chấm giải và trao giải, phối hợp truyền thông về Giải.

- Truyền thông về Giải Báo chí Quốc gia trên website của Trung tâm.

1.4. Báo Sức khỏe & Đi sống: Phối hợp Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đăng tải phát động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; thể lệ, hoạt động Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” trên các ấn phẩm và phiên bản điện tử của Báo; thực hiện livestream Lễ phát động Lễ Tổng kết và trao giải trên các nền tảng mạng xã hội.

1.5. Các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: phối hợp thực hiện hưởng ứng Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1.6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Giới thiệu, quảng bá Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân” đến các tầng lớp nhân dân trong địa phương để huy động sự tham gia đông đảo của các nhà báo đối với Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”.

- Gửi công văn đến các cơ quan báo chí của địa phương để kêu gọi các cơ quan báo chí tham gia, hưởng ứng Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”. Đồng thời, động viên, khuyến khích và tuyên dương các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia Giải báo chí.

2. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp

- Gửi công văn đến các cấp Hội trong cả nước, kêu gọi hội viên hưởng ứng Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”;

- Đề xuất thành viên tham gia Ban soạn thảo Đề án, Ban Tchức, TThư ký và Hội đồng giám khảo.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Hội Nhà Báo Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) thực hiện các nội dung công việc sau: xây dựng kế hoạch tổ chức Giải Báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”; xây dựng Thể lệ; tổ chức Lễ Phát động; xây dựng Quy chế, tiêu chí chấm thi và tổ chức chấm thi; báo cáo và tng hợp kết quả chm thi; tchức L Tng kết, trao giải.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Báo chí - Xuất bản) phối hợp

- Gửi công văn đến các Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc hưởng ứng Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”;

- Đxuất thành viên tham gia Ban soạn thảo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Hội đồng giám khảo.

- Phối hp với Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) xây dựng Thể lệ; tổ chức Lễ Phát động, tham gia chấm thi và tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải.

4. Kinh phí

- Nguồn kinh phí: Theo Quyết định số 404/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch - kinh phí hoạt động Truyền thông giáo dục sức khỏe đợt 1 năm 2021 của Bộ Y tế.

- Ngân sách hoạt động năm 2021 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương.

- Huy động kinh phí hỗ trợ hp pháp từ các cá nhân, tổ chức khác trên địa bàn cả nước để tổ chức và quảng bá mạnh mẽ về Giải báo chí.

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng và tổ chức Giải báo chí Quốc gia “Vì Sức khỏe nhân dân”, yêu cầu các Vụ, Cục, các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, VP Bộ;
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành ph
;
- Thường trực Hội Nhà báo VN (để ph
i hợp);
- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo VN (để
phối hợp);
- Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban TGTƯ (để phối hợp);
- Báo SK&ĐS; GĐ&XH (để thực hiện);
- Cổng thông tin ĐT BYT;
- Lưu: VT, TTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên