Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước, của địa phương về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), nhất là các yêu cầu của Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.

2. Nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị cơ sở, hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng PCCC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC tại các khu, cụm dân cư, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy lớn xảy ra tại các khu dân cư. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng; tạo ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 01/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm duy trì thực hiện thường xuyên trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC tại các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ, nhất là các khu, cụm, tuyến dân cư; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với cháy, nổ lớn tại các khu, cụm, tuyến dân cư trên cơ sở coi trọng phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) có sự tham gia của nhiều lực lượng góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH để nâng cao nhận thức, biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có cháy lớn xảy ra tại các khu, cụm, tuyến dân cư. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”.

4. Củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; rà soát, đánh giá thực trạng lực lượng, phương tiện PCCC và CNCH của các cơ quan, đơn vị, địa phương; có kế hoạch huy động ứng phó với cháy lớn tại khu, cụm, tuyến dân cư khi cần thiết; bổ sung trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế của công tác chữa cháy và CNCH.

5. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực, sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy và CNCH đạt hiệu quả cao khi xảy ra cháy, nổ lớn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ động điều tra cơ bản, nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm cháy, nổ của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC.

- Thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với thực tế địa bàn, khu dân cư. Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

- Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình hiện nay.

- Hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ về PCCC; trang bị phương tiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chủ động phòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

- Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất các giải pháp PCCC trong phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng các khu dân cư, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình nguy hiểm cháy, nổ, nhất là ở các khu dân cư; quy định về an toàn PCCC.

2. Sở Xây dựng

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm các quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC tỉnh Ninh Bình đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

4. Sở Công Thương

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng cứu người, thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư để tuyên truyền, phản ánh kịp thời các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cháy, nổ của người dân.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, trường dạy nghề trên địa bàn

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC lồng ghép vào các hoạt động chính khóa, ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với Công an tỉnh mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây mất an toàn PCCC; xây dựng quy định và hướng dẫn, hỗ trợ người lao động sử dụng các thiết bị, công cụ lao động trong môi trường làm việc có nguy cơ cháy, nổ cao.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác PCCC rừng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC để hạn chế khả năng cháy từ khu dân cư dẫn đến cháy rừng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC; phát động phong trào “toàn dân tham gia PCCC” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

10. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tiến hành kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu, cụm, tuyến dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

11. UBND các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy và CNCH kịp thời, khắc phục hậu quả xảy ra. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư và chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, loại hình nhà ống mặt phố, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra trên hệ thống đài truyền thanh và thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố, thôn, xóm...

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại khu dân cư; gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa. Xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, đảm bảo chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại địa phương. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ít nhất mỗi năm 01 lần.

- Trong quá trình quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa phải có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH; rà soát, bổ sung tạo các điểm tiếp nước cho xe chữa cháy.

- Chỉ đạo, giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung, hành lang thông gió, câu móc đường dây điện, viễn thông không đảm bảo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

- Rà soát quy hoạch các làng nghề truyền thống theo mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh trước ngày 05/11).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C07);
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình;
- Lưu: VT, các VP.
KH/03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn