Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640 /KH-UBND

 Quảng Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC” TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Xác định các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng "Trường học hạnh phúc" trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, lấy chỉ số hạnh phúc làm nền tảng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, không bạo lực; học sinh được thấu hiểu, yêu thương, được đối xử công bằng, bình đẳng, có niềm tin, có hứng thú trong học tập và vui chơi; giáo viên phát huy hết vai trò, tình thương và trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục.

- Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

- Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi của nhà trường, hướng tới xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học hạnh phúc” song song với việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt mức kiểm định chất lượng giáo dục.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học hạnh phúc” các cấp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

2. Thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về mục tiêu, ý nghĩa xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

3. Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí về “Trường học hạnh phúc” để các nhà trường làm cơ sở đăng kí xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong những năm học tới; đồng thời, giúp các cơ quan quản lý đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện.

4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; cải tạo cảnh quan sư phạm, trang trí nội thất phòng học, phòng làm việc, tạo môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, nhân ái.

5. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

6. Phát động thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở các cấp. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có kết quả, thành tích nổi bật, tạo được ảnh hưởng tích cực trong hoạt động xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

III. Lộ trình thực hiện

1. Từ 08/2020 đến 10/2020: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

2. Từ 11/2020 đến 12/2020: tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý ngành, quản lý trường học các cấp về mục tiêu, giá trị, các tiêu chuẩn và quy trình tổ chức thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

3. Từ 01/2021 đến 08/2021: các cơ sở giáo dục thực hiện việc rà soát, đánh giá thực trạng, đăng ký thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

4. Từ năm học 2021-2022: các cơ sở giáo dục đưa nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” vào đánh giá thi đua từng năm học, gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”, xây dựng Bộ các tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt của “Trường học hạnh phúc” đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các cơ sở giáo dục.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề nảy sinh để đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

- Định kỳ từng năm học, tổ chức rà soát, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, tình hình, kết quả thực hiện.

2. Tỉnh đoàn Quảng Nam

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí của “Trường học hạnh phúc” ở các nội dung có liên quan đến học sinh và công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan cân đối kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để phục vụ xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong xã hội về xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện)

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học hạnh phúc” cấp huyện; ban hành kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” đạt mục tiêu đề ra.

- Bố trí ngân sách địa phương, huy động các nguồn tài chính hợp pháp để hỗ trợ thực hiện xây dựng “Trường học hạnh phúc” trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân